Sąd i wybawienie sąsiednich narodów
1 Wyrocznia. Słowo Pana:
W ziemi Chadrak
i w Damaszku będzie Jego odpoczynek,
gdyż do Pana należy Oko Aramu
i wszystkie plemiona Izraela.
2 Również Chamat, które z nim graniczy,
Tyr i Sydon, gdyż są bardzo mądre.
3 Tyr zbudował wał obronny,
nagromadził srebra jak piasku,
a złota jak błota na ulicy.
4 Ale Pan weźmie go w posiadanie,
strąci do morza jego wały,
a jego samego ogień pochłonie.
5 Zobaczy to Aszkelon i się zlęknie,
Gaza bardzo się przestraszy, a także Ekron,
ponieważ jego ufność okazała się złudna.
Zginie król Gazy,
Aszkelon opustoszeje.
6 W Aszdodzie zamieszkają bękarci
i zniszczę pychę Filistynów.
7 Usunę krew z jego ust
i obrzydliwości spomiędzy jego zębów;
pozostanie on przy naszym Bogu
i stanie się jak jeden z naczelników rodów w Judzie,
a Ekron jak Jebusyci.
8 Rozbiję obóz, by bronić Mojego domu przed wojskiem,
które przychodzi lub powraca.
Nie napadnie na was ciemięzca,
widzę to teraz własnymi oczyma.
Król, który przywróci pokój
9 Raduj się bardzo, Córo Syjonu,
głośno wykrzykuj, Córo Jerozolimy!
Oto twój Król przychodzi do ciebie,
sprawiedliwy, zbawiający, pokorny!
Jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy!
10 On zniszczy rydwany Efraima
i konie Jerozolimy,
złamie łuk wojenny,
ogłosi pokój narodom,
a Jego panowanie od morza do morza
i od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wyzwolenie jeńców
11 A co do ciebie, to
– ze względu na krew twego przymierza–
wypuszczę twoich jeńców z cysterny,
w której nie ma wody.
12 Wróćcie do twierdzy, więźniowie,
którzy macie nadzieję!
Zapewniam cię dzisiaj,
że nagrodzę cię w dwójnasób.
13 Bo jak łuk napiąłem Judę,
jak strzałę kładę na niego Efraima!
Wezwałem twoich synów, Syjonie,
przeciwko twoim synom, Jawanie!
Posłużę się tobą jak mieczem bohatera!
14 Pan ukaże się nad nimi
i pomknie jak błyskawica Jego strzała.
PanBóg zadmie w trąbę
i przyjdzie jak burza z Temanu.
15 Pan Zastępów ich ochroni,
zniszczą i zdepczą kamienie z procy,
będą pili krew jak wino
i napełnią się jak misa, jak rogi ołtarza.
16 Pan, ich Bóg, w tym dniu ich wybawi,
On będzie pasł swój lud jak trzodę,
jak klejnoty w diademie będą błyszczeć ponad Jego ziemią.
17 Czym będzie jego dobro, czym będzie jego piękno?
Zboże da siłę młodzieńcom,
a moszcz – dziewczętom.