PSALM 20 [19]
Modlitwa o ocalenie króla
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Niech Pan wysłucha cię w dniu niedoli,
niech cię ochrania imię Boga Jakuba!
3 Niech ześle ci pomoc ze świątyni,
niech cię wspiera z Syjonu!
4 Niech pamięta wszystkie twoje ofiary,
niech przyjmie łaskawie twe całopalenia!
5 Niech ci daruje, czego z serca pragniesz,
niech się spełnią wszystkie twoje plany!
6 Będziemy się cieszyć z twego wybawienia
i w imię naszego Boga wzniesiemy sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
7 Teraz wiem, że Pan wybawi swego pomazańca,
odpowie mu ze swoich świętych niebios,
przez potęgę swej zbawczej prawicy.
8 Jedni ufają sile rydwanów, inni konnicy,
a my chlubimy się imieniem Pana, naszego Boga.
9 Tamci ugięli się i upadli,
my powstaliśmy i trwamy.
10 Panie, wybaw króla!
Wysłuchaj nas w dniu naszego wołania!