Kontrowersyjne epizody
Uzdrowienie sparaliżowanego
(Mt 9,1-8Łk 5,17-26)
1 Kiedy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, rozeszła się wieść, że jest w domu. 2 Zgromadziło się więc tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił Słowo. 3 Wtedy czterech przyniosło do Niego sparaliżowanego człowieka. 4 Z powodu tłumu nie mogli się jednak przedostać do Niego. Zerwali więc dach nad miejscem, gdzie był Jezus, i spuścili przez otwór posłanie, na którym leżał sparaliżowany. 5 Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Dziecko, twoje grzechy są odpuszczone. 6 A siedzieli tam jacyś nauczyciele Prawa i rozważali w swoich sercach: 7 Jak On może tak mówić? To bluźnierstwo! Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? 8 Jezus przejrzał jednak zaraz ich myśli i zapytał: Dlaczego takie myśli nurtują wasze serca? 9 Co jest łatwiej – powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też: Wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić? 10 Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do sparaliżowanego: 11 Mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu! 12 Wtedy on wstał, natychmiast wziął swoje posłanie i wyszedł w obecności wszystkich. Zdumieli się więc wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
Powołanie Lewiego
(Mt 9,9-13Łk 5,27-32)
13 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On ich nauczał. 14 A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, jak siedział w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim. 15 Gdy Jezus gościł w jego domu, wielu celników i grzeszników siedziało z Nim i Jego uczniami. Wielu Mu bowiem towarzyszyło. 16 A kiedy nauczyciele Prawa wywodzący się spośród faryzeuszy zobaczyli, że je z grzesznikami i celnikami, zapytali Jego uczniów: Dlaczego On jada z celnikami i grzesznikami? 17 Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Sprawa postów
(Mt 9,14-17Łk 5,33-39)
18 Uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy zachowują posty, a Twoi uczniowie nie? 19 Jezus im odpowiedział: Czy można wymagać, aby goście weselni pościli, kiedy pan młody jest z nimi? Jak długo pan młody jest z nimi, nie mogą pościć. 20 Nadejdą jednak dni, że pan młody będzie od nich zabrany i wówczas, w ten dzień, będą pościć.
21 Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania, ponieważ nowy materiał rozrywa stary i rozdarcie staje się jeszcze większe. 22 Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino się zmarnuje, i bukłaki. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.
Zrywanie kłosów w szabat
(Mt 12,1-8Łk 6,1-5)
23 Gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, Jego uczniowie podczas wędrówki zaczęli zrywać kłosy. 24 Wtedy faryzeusze powiedzieli do Niego: Spójrz, dlaczego oni czynią w szabat to, czego nie wolno? 25 On zaś odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? 26 Jak za czasów arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanom, i dał również swoim ludziom. 27 Następnie Jezus oznajmił: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 28 Tak więc Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.