Pan ześle karę na Edom
1 Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan Bóg o Edomie:
Bóg zsyła karę na Edom
Usłyszeliśmy wieść od Pana,
posłaniec przybył do narodów:
Powstańcie! Ruszajmy do boju przeciw Edomowi!
2 Oto uczynię cię małym wśród narodów,
będziesz w wielkiej pogardzie.
3 Zarozumiałość twojego serca cię zwiodła!
Ty, który mieszkasz w wąwozach skalnych,
a swoją siedzibę umieściłeś wysoko!
Ty, który mówisz w swoim sercu:
Kto strąci mnie na ziemię?
4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł
i założył między gwiazdami swoje gniazdo,
to nawet stamtąd cię strącę
– wyrocznia Pana.
5 Jeśli przyjdą do ciebie złodzieje
lub nocni rabusie,
to zostaniesz złupiony doszczętnie!
Czy nie będą kradli, ile zechcą?
Jeśli przyjdą do ciebie zbieracze winogron,
to czy pozostawią cokolwiek?
6 Dokładnie przeszukają Ezawa,
przetrząsną jego kryjówki.
7 Aż do granicy cię powiodą,
wszyscy twoi sprzymierzeńcy
cię zdradzą,
a przyjaciele,
którzy chleb z tobą jedli,
rzucą się na ciebie,
zastawią sidła.
Brak mu rozumu.
8 Czy w tym dniu
– wyrocznia Pana
nie wytracę mędrców Edomu
i roztropnych z góry Ezawa?
9 Przerażą się, Temanie, twoi bohaterowie,
gdyż wszyscy mieszkańcy
góry Ezawa
w pień zostaną wycięci
za morderstwa.
Przyczyny zagłady Edomu
10 Za przemoc wyrządzoną twojemu bratu, Jakubowi,
okryję cię hańbą i zostaniesz wytępiony na zawsze,
11 W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu,
W dniu, gdy obcy brali do niewoli jego wojsko,
cudzoziemcy wchodzili w jego bramy
i o Jerozolimę rzucali losy,
także ty byłeś jednym z nich.
12 Nie ciesz się widokiem swojego brata w dniu jego klęski.
Nie wyśmiewaj się z synów Judy
w dniu ich zagłady
i nie tryumfuj w dniu niedoli.
13 Nie wkraczaj w bramę Mego ludu w dniu jego klęski,
nie ciesz się widokiem nieszczęścia twego bliźniego
w dniu jego klęski
i nie wyciągaj ręki po jego bogactwo
w dniu jego klęski.
14 Nie stawaj na rozstaju dróg,
aby zabijać jego uchodźców
i nie wydawaj ich w ręce wroga
w dniu niedoli.
Pan osądzi narody i obdarzy Izraela zwycięstwem
Bóg osądzi narody
15 Bo nadchodzi Dzień Pana
na wszystkie narody.
Jak ty postępowałeś, tak uczynią z tobą,
odpłata za występki spadnie na twoją głowę.
16 Bo jak wy piliście na Mojej świętej górze,
tak będą pić bez wytchnienia
wszystkie narody,
będą pić na umór,
aż staną się, jakby ich nigdy nie było.
Tryumf Izraela
17 Na górze Syjon
będzie ocalenie,
zostanie uświęcona,
a dom Jakuba obejmie
swoje dziedzictwo.
18 Wówczas dom Jakuba stanie się ogniem,
dom Józefa płomieniem,
a dom Ezawa słomą.
Podpalą go i zniszczą.
Nikt nie pozostanie przy życiu
z domu Ezawa
– gdyż Pan tak powiedział.
19 Wtedy wezmą
w posiadanie Negeb,
górę Ezawa i Szefelę, kraj Filistynów,
i odziedziczą ziemię Efraima i ziemię Samarii,
a Beniamin zawładnie Gileadem.
20 Wygnane zastępy synów Izraela
odziedziczą Kanaan aż do Sarepty,
a wygnańcy z Jerozolimy, którzy są w Sefaradzie,
wezmą w posiadanie miasta Negebu.
21 Wówczas przyjdą wybawieni na górę Syjon,
aby sądzić górę Ezawa
i nastanie królestwo Pana.