PSALM 28 [27]
Błaganie i dziękczynienie
1 Dawida.
Do Ciebie wołam, Panie, moja Opoko,
nie odpowiadaj mi milczeniem!
Jeśli jednak mnie zlekceważysz,
stanę się jak ci, którzy zstępują do grobu.
2 Wysłuchaj mojego błagania,
kiedy wołam do Ciebie,
gdy ręce podnoszę
ku najświętszemu miejscu Twej świątyni.
3 Nie zabieraj mnie z bezbożnymi
i tymi, którzy czynią nieprawość,
którzy przyjaźnie rozmawiają z bliźnimi,
a zło mają w sercu.
4 Odpłać im za ich występki
i za złość ich uczynków.
Oddaj im to, na co dziełami rąk zasłużyli,
odpłać im za ich postępowanie!
5 Nie zważali bowiem na czyny Pana
ani na dzieła Jego rąk.
On ich zniszczy i nie odbuduje.
6 Niech Pan będzie błogosławiony,
bo wysłuchał mojego błagania.
7 Pan jest moją mocą i tarczą,
Jemu zaufało moje serce.
Doznałem pomocy i ucieszyło się me serce
– będę więc wysławiał Go moją pieśnią.
8 Pan jest naszą siłą
i twierdzą zbawienia swego pomazańca.
9 Zbaw swój lud,
błogosław swemu dziedzictwu,
bądź ich pasterzem i opiekunem na wieki!