Historia Dawida
Początki królowania Dawida
1 Gdy Filistyni walczyli przeciwko Izraelowi, Izraelici uciekali przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni ścigali Saula i jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba, Malkiszuę, synów Saula. 3 Gdy wokół Saula rozgorzała ciężka walka, wypatrzyli go łucznicy. Saul zachwiał się pod gradem strzał. 4 Wtedy powiedział do swego giermka: Wyciągnij swój miecz i przebij mnie, aby nie przyszli ci nieobrzezańcy i mi nie urągali. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Wówczas Saul sam chwycił miecz i rzucił się na niego. 5 Gdy giermek ujrzał, że Saul nie żyje, sam rzucił się na miecz i zginął. 6 Zginął więc Saul i jego trzej synowie i cały jego dom wraz z nim zginął. 7 Gdy wszyscy Izraelici, którzy byli w dolinie, zobaczyli, że nastąpiła ucieczka, a Saul i jego synowie zginęli, wtedy opuścili swoje miasta i uciekli. A Filistyni przybyli i w nich zamieszkali.
8 Następnego dnia, gdy Filistyni przybyli, żeby złupić zabitych, znaleźli Saula i jego synów poległych na wzgórzu Gilboa. 9 Złupili go, zabrali jego głowę oraz zbroję. Posłali też do ziemi filistyńskiej, aby ogłosić to swoim bożkom i ludowi. 10 Jego zbroję umieścili w świątyni swych bóstw, a jego czaszkę przybili w świątyni Dagona.
11 Gdy wszyscy w Jabesz w Gileadzie usłyszeli to wszystko, co Filistyni uczynili Saulowi, 12 powstali wszyscy dzielni ludzie, zabrali zwłoki Saula i zwłoki jego synów i przenieśli je do Jabesz. Pochowali ich kości pod terebintem w Jabesz i pościli przez siedem dni.
13 Saul zginął z powodu niewierności, jakiej się dopuścił wobec słowa Pana, którego nie przestrzegał, lecz szukał rady także u duchów zmarłych, 14 a nie radził się Pana; dlatego On sprawił, że zginął, a królestwo przekazał Dawidowi, synowi Jessego.