1 Pan stworzył człowieka z ziemi
i sprawił, że do niej powróci.
2 Wyznaczył ludziom czas i dni życia
oraz dał władzę nad tym, co jest na ziemi.
3 Przyodział ich mocą, jak siebie samego,
i stworzył ich na swój obraz.
4 Wszelkiej istocie zaszczepił lęk przed człowiekiem,
by mógł panować nad zwierzętami i ptakami.
6 Dał ludziom możliwość wyboru, język i oczy,
uszy, a także serce, by mogli rozmyślać.
7 Napełnił ich wiedzą i rozumem,
pokazał im rzeczy dobre i złe.
8 Napełnił swoim światłem ich serca,
by ukazać im wielkość swych dzieł,
10 by mogli opiewać święte Imię
i opowiadać, jak wielkie są Jego dzieła.
11 Przysporzył ludziom wiedzy
i dał im w dziedzictwo prawo życia.
12 Zawarł z nimi wieczne przymierze
i ukazał im swoje wyroki.
13 Ich oczy widziały ogrom chwały,
a uszy usłyszały potęgę Jego głosu.
14 Nakazał im: Wystrzegajcie się wszelkiej niesprawiedliwości!
I dał każdemu z nich przykazania dotyczące bliźniego.
Boski sędzia
15 Ich drogi są przed Nim na zawsze,
nie ukryją się przed Jego oczyma.
17 Każdemu narodowi ustanowił przywódcę,
Izrael zaś jest własnością Pana.
19 Wszystkie uczynki ludzi są przed Nim jak słońce,
bo Jego oczy nieustannie patrzą na ich drogi.
20 Nie są zakryte przed Nim ich nieprawości,
gdyż wszystkie ich grzechy są znane Panu.
22 Miłosierdzie człowieka jest u Niego jak pieczęć,
jego dobre czyny są strzeżone jak źrenica oka.
23 Na koniec powstanie i rozliczy wszystkich,
odda zapłatę każdemu z osobna.
24 Skruszonym jednak daje możliwość powrotu,
pociesza tych, którym zabrakło cierpliwości.
Wezwanie do skruchy
25 Wróć do Pana i oddal się od swoich grzechów,
módl się przed Jego obliczem i ogranicz potknięcia.
26 Zwróć się do Najwyższego i porzuć niesprawiedliwość,
stanowczo unikaj wszelkiej obrzydliwości.
27 Czy ktoś w Hadesie będzie wychwalał Najwyższego,
zamiast żywych, którzy mogą składać dziękczynienie?
28 Wraz z martwym, jako nieistniejącym, ginie dziękczynienie,
natomiast żywy i zdrowy będzie wychwalał Pana.
29 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana
– przebacza tym, którzy do Niego powracają.
30 Ludzie bowiem nie mogą mieć wszystkiego,
gdyż syn człowieczy nie jest nieśmiertelny.
31 Czy coś jest jaśniejsze od słońca? I ono jednak znika.
Tym bardziej ciało i krew skłania się do złego.
32 Pan sam nadzoruje potęgę wysokości nieba,
wszyscy zaś ludzie są ziemią i popiołem.