1 Mądry sędzia będzie swój lud pouczał,
a przewodnictwo rozumnego wprowadzi porządek.
2 Jaki sędzia ludu, tacy też są jego słudzy,
a mieszkańcy miasta są podobni do jego rządcy.
3 Król pozbawiony zasad zgubi swój naród,
a miasto rozwija się dzięki rozumowi władców.
4 Władza nad ziemią spoczywa w ręku Pana,
On w swoim czasie wyznacza użytecznego władcę.
5 Pomyślność człowieka spoczywa w ręku Pana,
On nauczycielowi Prawa daje swoją chwałę.
Przeciwko pysze
6 Nie gniewaj się na bliźniego przy każdej jego winie,
nie czyń mu nic obraźliwego.
7 Pycha jest znienawidzona przez Pana i ludzi,
a niesprawiedliwość uznawana jest zawsze za występek.
8 Zmieniają się panujący nad narodami,
wśród niesprawiedliwości, zniewag i pogoni za bogactwem.
9 Dlaczego pyszni się ten, kto jest ziemią i prochem,
skoro jeszcze za życia wyrzuca swoje wnętrzności?
10 Przewlekła choroba – drwi z niej lekarz,
ktoś dzisiaj jest królem – jutro umiera.
11 Człowiek bowiem w czas śmierci
odziedziczy węże, bestie i robactwo.
12 Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana,
gdy serce odwraca się od Stwórcy.
13 Początkiem pychy jest grzech,
a ten, kto się jej trzyma, rozleje obrzydliwość,
dlatego też Pan zesłał straszne kary
i pysznych na koniec wyniszczył.
14 Pan obalił trony władców,
a zamiast nich postawił uległych.
15 Pan wyrwał korzenie narodów,
a zamiast nich zasadził pokornych.
16 Pan zniszczył krainy narodów,
wytracił je aż do fundamentów ziemi.
17 Wyrwał je z korzeniami i wyniszczył,
wymazał o nich pamięć na ziemi.
18 Ludziom nie przystoi pycha
ani porywczy gniew urodzonym z kobiety.
Godni szacunku
19 Jakie potomstwo jest szanowane? Potomstwo człowieka.
Jakie potomstwo jest szanowane? To, które boi się Pana.
Jakie potomstwo jest pogardzane? Potomstwo człowieka.
Jakie potomstwo jest pogardzane? To, które łamie przykazania.
20 Wśród braci szanuje się tego, który przewodzi,
a Pan ma wzgląd na tych, którzy się Go boją.
22 Bogaty, sławny czy biedny
– wszyscy mogą się chlubić bojaźnią Pana.
23 Nie jest dobrze pogardzać biednym, który jest rozsądny,
ani też nie należy chwalić człowieka, który grzeszy.
24 Władca, sędzia i możny otaczają się chwałą,
lecz żaden z nich nie jest większy od tego, kto się boi Pana.
25 Mądremu słudze będą służyć ludzie wolni,
a człowiek rozsądny nie będzie się sprzeciwiał.
Rozważny umiar
26 Nie bądź przemądrzały podczas swojej pracy,
nie chwal się też swoim nieszczęściem.
27 Lepszy jest ten, kto pracuje i ma wszystko,
niż ten, kto się przechadza wyniośle, a nie ma chleba.
28 Synu, w cichości chwal siebie samego
i darz się szacunkiem, na jaki zasługujesz.
29 Czy jest usprawiedliwienie dla tego, kto krzywdzi siebie?
Czy można wychwalać tego, kto gardzi swoim życiem?
30 Ubogi będzie szanowany ze względu na wiedzę,
natomiast bogatego szanują za jego bogactwo.
31 Kto jest szanowany w ubóstwie,
o ileż bardziej będzie szanowany w bogactwie,
kto jest pogardzany w bogactwie,
o ileż bardziej będzie wzgardzony w ubóstwie.