Reformy Ezechiasza i Jozjasza
1 Ezechiasz został królem, mając dwadzieścia pięć lat, i królował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Abbijja i była córą Zachariasza. 2 Czynił to, co słuszne w oczach Pana, dokładnie tak jak czynił Dawid, jego przodek.
3 W pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, otworzył drzwi domu Pana i je naprawił. 4 Sprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu wschodnim. 5 Powiedział do nich: Słuchajcie mnie, lewici! Poświęćcie się teraz i poświęćcie dom Pana, Boga waszych ojców! Usuńcie to, co nieczyste ze Miejsca Świętego. 6 Ponieważ nasi ojcowie sprzeniewierzyli się i robili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga, opuścili Go i odwrócili swe oblicza od przybytku Pana, i obrócili się plecami. 7 Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie palili kadzidła w ofierze ani nie składali Bogu Izraela ofiary całopalnej w Miejscu Świętym. 8 Spadł więc gniew Pana na Judę i Jerozolimę i wydał ich na przerażenie, zgrozę i pośmiewisko, jak to widzicie na własne oczy. 9 Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony z tego powodu znaleźli się w niewoli. 10 A teraz postanowiłem w moim sercu zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, a odwróci się od nas Jego płonący gniew. 11 A teraz, moi synowie, nie ociągajcie się, ponieważ wybrał was Pan, abyście stali przed Jego obliczem, służyli Mu, byli Jego sługami i Jemu składali ofiary kadzielne.
12 Wówczas powstali lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, spośród synów Kehata, a spośród synów Merariego – Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehalleleela, a spośród Gerszonitów – Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha, 13 a spośród synów Elisafana – Szimri i Jeuel, spośród synów Asafa – Zachariasz i Mattaniasz, 14 spośród synów zaś Hemana – Jechiel i Szimei, spośród synów Jedutuna – Szemajasz i Uzzjel. 15 Zebrali swych braci, uświęcili się i poszli, jak polecił król zgodnie ze słowami Pana, aby oczyścić dom Pana. 16 Również kapłani weszli do domu Pana, aby go oczyścić, i każdą nieczystą rzecz, którą znaleźli w świątyni Pana, usuwali na dziedziniec domu Pana. Lewici zbierali je, aby wyrzucić do potoku Cedron, na zewnątrz. 17 Zaczęli poświęcać pierwszego dnia w pierwszym miesiącu, a ósmego dnia tego miesiąca weszli do przedsionka Pana i poświęcali dom Pana przez osiem dni, a w szesnastym dniu pierwszego miesiąca zakończyli.
18 Przyszli do króla Ezechiasza i powiedzieli: Oczyściliśmy cały dom Pana, ołtarz ofiar całopalnych i wszystkie jego naczynia oraz stół chlebów pokładnych i wszystkie jego naczynia. 19 Wszystkie naczynia, które król Achaz zbezcześcił swoim odstępstwem podczas swego królowania, przygotowaliśmy i poświęciliśmy. A oto są przed ołtarzem Pana.
20 Król Ezechiasz wstał wcześnie, zgromadził naczelników miasta i wstąpił do domu Pana. 21 Przyprowadzono siedem cielców, siedem baranów, siedmioro jagniąt i siedem kozłów na ofiarę za grzechy – za królestwo, przybytek i Judę. I powiedział do potomków Aarona, kapłanów, aby złożyli ofiary na ołtarzu Pana. 22 Zabili te cielce, a kapłani zebrali krew i pokropili ołtarz. Zabili także barany i pokropili krwią ołtarz, zabili jagnięta i pokropili krwią ołtarz. 23 Przyprowadzili przed króla i zgromadzenie kozły na ofiarę za grzechy i włożyli na nie swe ręce. 24 Kapłani zabili je i oczyścili ich krwią ołtarz, aby dokonać przebłagania za cały Izrael, bo król polecił składać ofiarę całopalną za cały Izrael i za grzechy.
25 Ustawił lewitów w domu Pana z cymbałami, harfami i lirami, zgodnie z poleceniem Dawida i Gada – Widzącego królewskiego oraz Natana, proroka, ponieważ było to polecenie Pana dane przez Jego proroków. 26 Lewici stali z instrumentami Dawida, a kapłani z trąbami.
27 Wówczas Ezechiasz polecił złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. Gdy zaczęto składać ofiarę, zaśpiewano pieśń Pana przy wtórze trąb i instrumentów Dawida, króla Izraela. 28 Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewała pieśń i grały trąby, a wszystko to trwało aż skończono składanie ofiary całopalnej. 29 A gdy zakończono składanie tej ofiary, król i wszyscy, którzy się przy nim znajdowali, uklękli i oddali pokłon. 30 I król Ezechiasz oraz książęta polecili lewitom wielbić Pana słowami Dawida i Asafa – Widzącego. I wielbili z radością, klękali i oddawali pokłon.
31 Ezechiasz następnie powiedział: Wy poświęciliście się teraz dla Pana. Zbliżcie się i przynieście ofiary krwawe i dziękczynne do domu Pana. Zgromadzenie przyniosło więc ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy kto miał szczodre serce – ofiary całopalne. 32 Liczba ofiar całopalnych, które przyniosło zgromadzenie wynosiła: siedemdziesiąt cielców, sto baranów, dwieście jagniąt – wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. 33 Natomiast poświęconych darów było: sześćset cielców i trzy tysiące owiec. 34 Tylko kapłanów było za mało i nie mogli nadążyć ze ściąganiem skór ze wszystkich ofiar całopalnych. Wspomagali ich w tym bracia lewici aż ukończono dzieło i aż zostali poświęceni kapłani, ponieważ lewici chętniej niż kapłani się uświęcali. 35 Było także wiele ofiar całopalnych w tłuszczu ofiar wspólnotowych i ofiar płynnych, składanych na ofiarę całopalną. Tak została ustanowiona służba domu Pana. 36 Ezechiasz i cały lud cieszyli się z powodu tego, co Bóg przygotował dla ludu, ponieważ to dzieło dokonało się szybko.