Sentencje Tobita. Dzieła miłosierdzia
1 Tego samego dnia Tobit przypomniał sobie o pieniądzach, które zdeponował u Gabaela w Raga w Medii. 2 Pomyślał sobie: Modliłem się przecież o śmierć. Czyż nie powinienem wezwać mego syna Tobiasza i powiedzieć mu o tych pieniądzach zanim umrę? 3 Przywołał więc swego syna Tobiasza, a gdy on podszedł, powiedział do niego: Kiedy umrę, sprawisz mi godny pogrzeb. Będziesz też czcił swoją matkę i nie opuścisz jej, dopóki będzie żyć. Będziesz posłuszny i nie sprawisz jej żadnej przykrości. 4 Pamiętaj, dziecko, na jakie niebezpieczeństwo była narażona, nosząc cię w łonie. Gdy umrze, pochowaj ją w jednym grobie ze mną. 5 Przez całe życie pamiętaj, dziecko, o Panu; unikaj grzechu i łamania Jego przykazań. Spełniaj uczynki miłosierdzia przez wszystkie dni życia i nigdy nie wchodź na drogi nieprawości. 6 Tym bowiem, którzy postępują zgodnie z prawdą, wiedzie się we wszystkich poczynaniach. 7 Wszystkim postępującym sprawiedliwie dawaj jałmużnę ze swojej majętności i nie bądź skąpy w udzielaniu pomocy. Nie odwracaj oblicza od żadnego ubogiego, a oblicze Boga także nie odwróci się od ciebie. 8 Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym, co posiadasz. 9 W ten sposób gromadzisz obfity skarb na dzień, w którym ty będziesz w potrzebie. 10 Jałmużna bowiem ratuje od śmierci i chroni od zejścia do ciemności. 11 Jałmużna jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją rozdają przed obliczem Najwyższego. 12 Dziecko, strzeż się wszelkiej rozpusty. Przede wszystkim weź sobie żonę z rodu swoich przodków. Nie bierz za żonę obcej, nienależącej do plemienia twego ojca. Jesteśmy bowiem synami proroków. Dziecko, przypomnij sobie z przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, nasi ojcowie, wszyscy pojęli żony spośród swoich krewnych. Toteż błogosławieni są w swoich dzieciach, a ich potomstwo odziedziczy ziemię.
13 Dlatego też, dziecko, miłuj swoich braci i nie wynoś się w sercu ponad braci, synów i córki swojego narodu. Spośród nich wybierz sobie żonę, gdyż pycha przynosi zgubę i wielki nieład, lenistwo zaś niesie ze sobą wielki uszczerbek i nędzę. Lenistwo bowiem jest matką głodu. 14 Nie zatrzymuj do rana wynagrodzenia dla człowieka, który u ciebie pracował, lecz wypłać mu zaraz. Jeśli będziesz służył Bogu, On ci wynagrodzi.
Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi uczynkami i okazuj dobre wychowanie w całym swym postępowaniu. 15 Nie czyń nikomu, co tobie niemiłe! Nie upijaj się winem i strzeż się nałogu pijaństwa. 16 Dziel się chlebem z głodnym, użycz odzienia nagim. Ze wszystkiego, co ci zbywa, rozdawaj jałmużnę i nie bądź skąpy podczas jej rozdawania. 17 Wydawaj swój chleb na pogrzeb sprawiedliwych, lecz nie dawaj go grzesznikom. 18 Szukaj rady u każdego, kto jest roztropny i nie gardź pożyteczną radą. 19 W każdym czasie wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby prostował twoje drogi oraz pomyślnie prowadził twoje zamiary i przedsięwzięcia. Żaden naród nie posiada bowiem mądrości, lecz sam Pan udziela wszelkiego dobra, a kogo chce, upokarza, sprowadzając aż na dno Hadesu. Pamiętaj zatem, dziecko, o moich nakazach, by nie zostały wymazane z twego serca!
20 Teraz, dziecko, chcę ci oznajmić, że zdeponowałem dziesięć talentów srebra u Gabaela, syna Gabriego, w Raga w Medii. 21 Nie lękaj się, dziecko, naszego ubóstwa. Będziesz bardzo bogaty, jeśli będziesz się bał Boga i unikał wszelkiego grzechu, czyniąc to, co Jemu się podoba.