ŻYCIE CHRZEŚCIJAN
Nauczanie zdrowej doktryny
1 Ty jednak mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. 2 Starszym mężczyznom, aby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni, aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. 3 Podobnie starszym kobietom, żeby zachowywały się pobożnie, nie obmawiały, nie uzależniały się od wina, żeby uczyły tego, co dobre. 4 Niech uczą młodsze kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci, 5 jak mają być rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim mężom – żeby nie bluźniono przeciwko Słowu Boga. 6 Podobnie zachęcaj młodzieńców, aby byli rozumni. 7 Siebie samego dawaj we wszystkim za wzór dobrego postępowania. W nauczaniu dbaj o prawość, powagę, 8 słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony, nie znajdując powodu, by mówić o nas coś złego. 9 Niewolników ucz, aby we wszystkim byli poddani swoim panom, zyskiwali ich względy, nie sprzeciwiali się, 10 nie kradli, ale okazywali doskonałą wierność, żeby we wszystkim stali się ozdobą nauki naszego Zbawiciela, Boga.
11 Objawiła się bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga, 12 która wychowuje nas, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania, a żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, 13 oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 14 On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. 15 Tak mów, zachęcaj i karć z całą powagą. Niech nikt cię nie lekceważy.