Booz poślubia Rut
1 Booz tymczasem poszedł do bramy miejskiej i tam usiadł. Właśnie wtedy przechodził wykupiciel, o którym mówił Booz. Przywołał go: Podejdź tutaj i usiądź! On zaś podszedł i usiadł. 2 Potem wziął dziesięciu mężczyzn ze starszyzny miasta i powiedział: Usiądźcie tutaj! I usiedli. 3 Wtedy odezwał się do tego wykupiciela: Noemi, która powróciła z ziemi Moabu sprzedaje część pola, które należało do naszego brata, Elimeleka. 4 Pomyślałem więc, że cię zawiadomię i powiem: Kup je w obecności tych mieszkańców i starszych mojego ludu. Jeżeli chcesz wykupić, wykup, a jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym wiedział, ponieważ oprócz ciebie nie ma żadnego bliższego wykupiciela, ja zaś jestem po tobie. A tamten odpowiedział: Ja wykupię! 5 Wówczas Booz oświadczył: W dniu, w którym wykupisz pole z ręki Noemi i od Rut Moabitki, wdowy po zmarłym, utrwalisz imię zmarłego na jego dziedzictwie. 6 Wykupiciel odpowiedział: Nie mogę skorzystać z prawa wykupu bez szkody dla własnego dziedzictwa. Ty wypełnij moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wypełnić. 7 A był dawniej taki zwyczaj w Izraelu, dotyczący prawa wykupu i zamiany, że człowiek zdejmował swój sandał i dawał go drugiemu. Taki był zwyczaj poświadczania w Izraelu. 8 Gdy więc ów wykupiciel powiedział do Booza: Kup je, wtedy zdjął swój sandał.
9 Wtedy Booz powiedział do starszyzny i całego ludu: Jesteście dzisiaj świadkami, że kupiłem od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. 10 Również Rut, Moabitkę, wdowę po Machlonie, wziąłem sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzictwie i aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani w jego rodzinnej miejscowości. Wy zaś dzisiaj jesteście tego świadkami. 11 Wówczas cały lud, który był w bramie, i starszyzna przytaknęli: Jesteśmy tego świadkami! Niech Pan sprawi, żeby kobieta, która wchodzi do twojego domu, stała się jak Rachela i jak Lea, które we dwie zbudowały dom Izraela. Bądź potężny w Efrata i zdobądź rozgłos w Betlejem! 12 Niechaj twój dom, dzięki potomstwu, które da ci Pan z tej młodej kobiety, będzie jak dom Peresa, którego Tamar urodziła Judzie.
Potomkowie Booza
13 Booz poślubił Rut i stała się jego żoną. A gdy współżył z nią, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. 14 Wtedy kobiety powiedziały do Noemi: Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozostawił cię dziś bez wykupiciela – jego imię niech będzie sławne w Izraelu. 15 On będzie dla ciebie pociechą i podporą w starości, ponieważ urodziła go twoja synowa, która cię kocha, i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. 16 Noemi wzięła dziecko i położyła je sobie na piersi i była dla niego piastunką. 17 A sąsiadki nadały mu imię, mówiąc: Narodził się syn dla Noemi. I nazwały go Obed. On to był ojcem Jessego, ojca Dawida.
18 A oto potomkowie Peresa: Peres był ojcem Chesrona, 19 Chesron był ojcem Rama, a Ram był ojcem Amminadaba, 20 Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Salmona, 21 Salmon był ojcem Booza, a Booz był ojcem Obeda, 22 Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.