1 Na czym więc polega wyższość Żyda lub jaki jest pożytek z obrzezania? 2 Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że Żydom zostały powierzone słowa Boga. 3 Cóż z tego, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czy ich niewierność udaremni wierność Boga? 4 To niemożliwe! Bóg musi być prawdomówny, każdy człowiek natomiast jest kłamcą, jak napisano:
Abyś się okazał sprawiedliwy w swoich słowach,
a zwyciężysz, kiedy będziesz sądzony.
5 Jeśli zaś nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje gniew? Mówię po ludzku. 6 To niemożliwe! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? 7 Jeśli natomiast prawda Boga przez moje kłamstwo wzrasta ku Jego chwale, to dlaczego jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? 8 I czy jest tak, jak nas spotwarzają i tak, jak mówią niektórzy, że nauczamy: Uczyńmy rzeczy złe, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest zgodne z prawem.
Nie ma nikogo sprawiedliwego
9 Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Nigdy! Przecież dopiero co wykazaliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod panowaniem grzechu, 10 tak, jak jest napisane:
Nikt nie jest sprawiedliwy,
11 nie jest rozumny,
nie szuka Boga,
12 wszyscy zbłądzili, razem stali się nieużyteczni,
nikt nie czyni dobra.
13 Grobem otwartym jest ich gardło,
swoimi językami mówią podstępnie,
jad żmij na ich wargach,
14 ich usta pełne są przekleństw i goryczy.
15 Ich nogi są szybkie, by przelać krew,
16 na swoich drogach pozostawiają zagładę i nędzę
17 i nie poznali drogi pokoju.
18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
19 Wiemy zaś, że cokolwiek mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkie usta zamilkły i aby cały świat stał się podległy sądowi Boga, 20 gdyż z uczynków Prawa żaden człowiek nie zostanie przed Nim usprawiedliwiony. Prawo bowiem daje tylko poznanie grzechu.
SPOSÓB, W JAKI BÓG ZBAWIA
Sprawiedliwość przez wiarę
21 Teraz zaś niezależnie od Prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez Prawo i Proroków, 22 sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, 23 ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, 24 a zostali usprawiedliwieni darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. 25 Jego to Bóg ustanowił narzędziem przebłagania przez wiarę, dzięki Jego krwi, żeby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie grzechów, które zaistniały wcześniej, 26 w czasie pobłażliwości Boga, i żeby okazać swoją sprawiedliwość teraz, w tym czasie, aby okazało się, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tego, kto wierzy w Jezusa.
27 Gdzie więc jest powód do chluby? Już nie istnieje. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Uważamy bowiem, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków wynikających z Prawa. 29 Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy nie również pogan? Tak, i pogan. 30 Przecież jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych dzięki wierze, a nieobrzezanych przez wiarę. 31 Czy więc odrzucamy Prawo z powodu wiary? Przeciwnie, Prawo jeszcze utwierdzamy.