Sprawiedliwy sąd Boga
1 Dlatego nic nie masz na swoją obronę, kimkolwiek jesteś, człowieku, gdy osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, na siebie samego wydajesz wyrok, bo czynisz to samo, za co innych osądzasz. 2 Wiemy zaś, że zgodny z prawdą sąd Boga spotyka tych, którzy tak postępują. 3 A może liczysz na to, człowieku, który sądzisz tych, co tak postępują, a czynisz to samo, że unikniesz sądu Boga? 4 A może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i wielkoduszności, zapominając o tym, że dobroć Boga prowadzi cię do nawrócenia? 5 Tak więc z powodu twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca, gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, 6 który odda każdemu według jego czynów: 7 tym, którzy wytrwale czynią dobrze, dążą do chwały i szacunku, i nieśmiertelności, da życie wieczne, 8 tym natomiast, którzy powodowani samolubną rywalizacją nie przyjmują prawdy, a ulegają nieprawości – gniew i złość; 9 utrapienie i ucisk każdemu człowiekowi, który czyni zło, najpierw Żydowi, potem Grekowi; 10 chwałę natomiast i szacunek, i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem Grekowi. 11 Bóg bowiem nie ma względu na osobę. 12 Ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa również zginą, ci zaś, którzy będąc pod Prawem zgrzeszyli, przez Prawo zostaną osądzeni. 13 Nie słuchacze Prawa są przecież sprawiedliwi przed Bogiem, ale zostaną usprawiedliwieni ci, którzy postępują zgodnie z Prawem. 14 Jeśli bowiem poganie, nie mając Prawa, z natury czynią to, co Prawo nakazuje, to chociaż go nie mają, sami dla siebie są Prawem. 15 Wykazują, że czyn zgodny z Prawem jest wpisany w ich serca, bo ich sumienie jawi się równocześnie jako świadek, między jednymi a drugimi myślami, które oskarżają lub bronią. 16 A zostanie to ujawnione w dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii.
Żydzi i Prawo
17 Jeśli zaś ty, który uważasz się za Żyda, zaufałeś Prawu i chlubisz się Bogiem, 18 a będąc pouczonym przez Prawo, poznajesz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co jest lepsze, 19 i uważasz siebie za przewodnika ślepych, za światło dla tych, którzy są w ciemności, 20 za wychowawcę nierozsądnych, nauczyciela niedojrzałych, mając ukształtowaną wiedzę i prawdę w Prawie, 21 to dlaczego pouczając drugiego, samego siebie nie pouczasz? Dlaczego głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz? 22 Mówisz, aby nie cudzołożyć, a cudzołożysz? Brzydzisz się bożkami, a dopuszczasz się świętokradztwa? 23 Chlubisz się Prawem, a przez przekroczenie Prawa znieważasz Boga? 24 To bowiem z waszego powodu , jak napisano, poganie bluźnią imieniu Boga . 25 Z obrzezania masz pożytek wówczas, gdy przestrzegasz Prawa. Jeśli natomiast przekraczasz Prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. 26 Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów Prawa, to czy jego nieobrzezanie nie będzie mu uznane za obrzezanie? 27 Dlatego ten, który z natury jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który wobec litery i obrzezania łamiesz Prawo. 28 Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim zewnętrznie i nie ten jest obrzezany, kto ma znak na ciele, 29 ale Żydem jest ten, który jest nim wewnętrznie, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca przez Ducha, a nie przez literę. Ten ma chwałę nie od ludzi, ale od Boga.