Osobiste pozdrowienia
1 Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest diakonisą Kościoła w Kenchrach. 2 Przyjmijcie ją w Panu w sposób godny świętych i wesprzyjcie w każdej potrzebie. Wielu bowiem objęła swą opieką, także i mnie samego.
3 Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, 4 którzy za moje życie nadstawili swoją głowę, a którym nie tylko ja dziękuję, ale także wszystkie Kościoły z pogan. 5 Pozdrówcie także Kościół, który gromadzi się w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, mojego umiłowanego, który jest pierwszym owocem Azji dla Chrystusa. 6 Pozdrówcie Marię, która wiele się natrudziła dla was. 7 Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współwięźniów, którzy się cieszą wielkim poważaniem u apostołów, a którzy przede mną uwierzyli w Chrystusa. 8 Pozdrówcie Ampliata, mojego umiłowanego w Panu. 9 Pozdrówcie Urbana, naszego współpracownika w Chrystusie, i mojego umiłowanego Stachysa. 10 Pozdrówcie Apellesa, doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. 11 Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. 12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która w Panu zniosła wielkie trudy. 13 Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. 14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa oraz braci, którzy są z nimi. 15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. 16 Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
17 Zachęcam was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą otrzymaliście. Unikajcie ich. 18 Nie służą oni bowiem naszemu Panu, Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi, i pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca łatwowiernych. 19 Wasze jednak posłuszeństwo znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z waszego powodu i pragnę, abyście okazali się mądrymi w tym, co dobre, a niewinnymi w tym, co złe. 20 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana, Jezusa, niech będzie z wami.
21 Pozdrawia was Tymoteusz, mój współpracownik, oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. 22 Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. 23 Pozdrawia was Gajus, który udzielił mi gościny i całemu Kościołowi. Pozdrawia was Erast, zarządca miasta, i Kwartus, brat.
Doksologia
25 Temu zaś – który ma moc utwierdzić was według mojej Ewangelii i zwiastowania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków zachowanej w milczeniu, 26 ale teraz według polecenia odwiecznego Boga przez pisma prorockie ujawnionej wszystkim narodom, żeby je skłonić do posłuszeństwa wiary – 27 Bogu, który jedynie jest mądry, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.