WPROWADZENIE I PRZEDSTAWIENIE TEMATU GŁÓWNEGO
Pozdrowienie
1 Paweł – sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, wybrany dla Ewangelii Boga, 2 która wcześniej została ogłoszona przez Jego proroków w Pismach Świętych; 3 Ewangelii o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 4 a ustanowionym Synem Boga w mocy według Ducha uświęcenia przez powstanie z martwych; o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, 5 poprzez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo do posłuszeństwa wiary wśród wszystkich narodów dla Jego imienia, 6 wśród których jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa. 7 Wszystkim zamieszkałym w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.
Paweł zamierza odwiedzić Rzym
8 Na wstępie dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ mówi się o waszej wierze na całym świecie. 9 Bóg, któremu służę całym sercem przez głoszenie Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie o was pamiętam. 10 Zawsze w moich modlitwach proszę, aby zgodnie z wolą Boga udało mi się w końcu przybyć do was. 11 Pragnę bowiem was zobaczyć, aby udzielić wam jakiegoś daru duchowego dla waszego umocnienia, 12 to znaczy, aby przez wiarę waszą i moją wzajemnie się pokrzepić. 13 A chcę, abyście wiedzieli, bracia, że wiele razy pragnąłem przybyć do was, aby podobnie jak wśród pozostałych narodów pogańskich zebrać wśród was jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. 14 Jestem bowiem dłużnikiem Greków i barbarzyńców, uczonych i niewykształconych. 15 Jeśli więc o mnie chodzi, jestem gotowy także wam w Rzymie głosić Ewangelię.
Moc Ewangelii
16 Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka, 17 bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak jest napisane: A sprawiedliwy z wiary będzie żył .
WSZYSCY POTRZEBUJĄ ZBAWIENIA
Grzeszność człowieka
18 Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi – którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają – 19 gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. 20 To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, są od stworzenia świata widoczne w dziełach, dlatego nie mają nic na swoją obronę. 21 Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu ani Mu nie podziękowali, ale zbłądzili w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. 22 Uważali, że są mądrzy, a dali się ogłupić. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonogów i płazów.
24 Dlatego Bóg wydał ich z powodu pożądliwości ich serc na pastwę nieczystości, aby hańbili swoje ciała między sobą. 25 Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo, oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Z tego powodu Bóg poddał ich władzy bezwstydnych namiętności. Ich kobiety bowiem zamieniły współżycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie mężczyźni porzucili zgodne z naturą współżycie z kobietą i zapałali żądzą jedni ku drugim. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się haniebnych czynów i dlatego sami na sobie ponoszą karę należną za zboczenie. 28 A skoro nie uważali za słuszne uznać Boga, wydał ich Bóg na pastwę niecnych myśli, aby czynili to, co niestosowne, 29 pełni wszelkiej niesprawiedliwości, niegodziwości, chciwości, złości; pełni zawiści, chęci zabójstwa, waśni, podstępu, złośliwości, obmowy; 30 oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, podejmujący to, co złe, nieposłuszni rodzicom; 31 nierozumni, niewierni, bez serca, bez litości. 32 Oni to, chociaż poznali postanowienie Boga, że ci, co tak postępują, zasługują na śmierć, to jednak nie tylko sami tak czynią, ale i pochwalają tych, którzy tak postępują.