Tysiącletnie Królestwo
1 I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. 2 I schwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, dopóki nie dopełni się tysiąc lat. Potem na krótki czas ma być wypuszczony.
4 I zobaczyłem trony, a tym, którzy na nich usiedli, dano władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze tych, którzy zostali ścięci z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Boga, i tych, którzy nie oddali pokłonu Bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. 5 Pozostali z umarłych nie ożyją, dopóki nie dopełni się tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. 6 Szczęśliwy i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą królować z Nim tysiąc lat.
Klęska szatana
7 A gdy się dopełni tysiąc lat, szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia. 8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, i aby zgromadzić je do boju. A liczba ich jak piasek morski. 9 I wyszli oni na powierzchnię ziemi, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, lecz zstąpił ogień z nieba i pochłonął ich. 10 A diabeł, ten, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się i Bestia, i Fałszywy Prorok. I będą tam męczeni dniem i nocą na wieki wieków.
Sąd nad narodami
11 I zobaczyłem wielki biały tron i Siedzącego na nim, sprzed którego oblicza uciekły ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie znaleziono. 12 I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, jak stali przed tronem, i zostały otwarte zwoje. I inny zwój został otwarty, którym jest księga życia. I umarli zostali osądzeni na podstawie tego, co zostało zapisane w zwojach, według ich uczynków. 13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli, i śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. 15 I jeśli ktoś nie został zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.