PSALM 33 [32]
Bóg władcą świata
1 Sprawiedliwi, radujcie się w Panu,
prawym przystoi pieśń chwały!
2 Wysławiajcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach!
3 Śpiewajcie Mu pieśń nową,
śpiewajcie pięknie z radosnym okrzykiem,
4 bo słowo Pana jest prawe,
On jest wierny w każdym swoim dziele!
5 Kocha sprawiedliwość i prawo,
pełna jest ziemia łaski Pana.
6 Słowem Pana zostały stworzone niebiosa,
przez Jego tchnienie wszystkie ich zastępy.
7 On wody morskie zebrał razem,
otchłanie umieścił w zbiornikach.
8 Niech cała ziemia lęka się Pana,
niech się Go boją wszyscy mieszkańcy świata!
9 On bowiem powiedział – i oto się stało,
On rozkazał – i oto powstało.
10 Pan udaremnia zamiary narodów,
niweczy pragnienia ludów.
11 Na wieki trwają zamiary Pana,
pragnienia Jego serca przez wszystkie pokolenia.
12 Szczęśliwy naród, którego Pan jest Bogiem,
lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo.
13 Pan patrzy z niebios,
widzi wszystkich ludzi.
14 Z miejsca, gdzie przebywa,
patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi.
15 On, który każdemu ukształtował serce,
zwraca uwagę na ich wszystkie czyny.
16 Nie uratują króla jego liczne wojska
ani nie ocali mocarza jego wielka siła.
17 Koń nie jest w stanie wybawić,
choć jest silny, nie ocali.
18 Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją
i oczekują Jego łaski,
19 aby ich życie ocalić od śmierci
i zachować w czasie głodu.
20 Nasze dusze oczekują Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
21 W Nim bowiem raduje się nasze serce,
bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu.
22 Panie, niech spocznie na nas Twoja łaska,
bo w Tobie pokładamy nadzieję!