PSALM 135 [134]
Chwalcie potężnego Boga
1 Alleluja!
Chwalcie imię Pana,
Chwalcie słudzy Pana!
2 Wy, którzy trwacie w domu Pana,
na dziedzińcach domu naszego Boga.
3 Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry,
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawe.
4 Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela na swoją szczególną własność.
5 Tak, poznałem, że Pan jest wielki,
nasz Pan nad wszystkimi bogami!
6 Pan czyni wszystko, co zechce,
na niebie i ziemi,
na morzach i we wszystkich głębinach.
7 Sprowadza chmury z krańców ziemi,
zsyła deszcz wśród błyskawic,
ze swych komór wiatr posyła.
8 Poraził pierworodnych w Egipcie,
zarówno ludzi, jak i bydlęta.
9 Zesłał znaki i cuda
pośrodku ciebie, Egipcie,
przeciwko faraonowi i jego sługom.
10 Pobił wiele narodów,
zgładził potężnych królów:
11 Sychona, króla Amorytów,
Oga, króla Baszanu,
i wszystkich władców Kanaanu.
12 Ziemię ich dał na własność,
na własność Izraelowi, swojemu ludowi.
13 Panie, Twoje imię trwa na wieki!
Panie, Twoja pamięć z pokolenia w pokolenie!
14 Lud swój bowiem Pan będzie sądził,
zmiłuje się nad swoimi sługami.
15 Bożki narodów to srebro i złoto,
dzieło rąk ludzkich.
16 Mają usta, lecz nie mówią,
mają oczy, lecz nie widzą,
17 mają uszy, lecz nie słyszą
– nie ma tchu w ich ustach.
18 Niech będą do nich podobni
ci, którzy je robią,
i wszyscy, którzy im ufają.
19 Domu Izraela, błogosław Pana,
domu Aarona, błogosław Pana,
20 domu Lewiego, błogosław Pana,
bojący się Pana, błogosławcie Pana!
21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,
który mieszka w Jerozolimie!
Alleluja!