PSALM 103 [102]
Błogosław, duszo moja, Pana
1 Dawida.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko co jest we mnie – Jego święte imię!
2 Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszelkie choroby.
4 On ratuje twoje życie od śmierci,
wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
5 On napełnia twoje życie dobrem
i odnawia twoją młodość jak orła.
6 Pan wymierza sprawiedliwość
i broni praw wszystkich uciśnionych.
7 Objawił Mojżeszowi swoje drogi,
a synom Izraela swoje dzieła.
8 Pan jest miłosierny i łaskawy,
nieskory do gniewu i pełen łaski.
9 Nie prowadzi sporu bez końca
i nie gniewa się wiecznie.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
i nie odpłaca według naszej winy.
11 Jak bowiem niebiosa górują nad ziemią,
tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją.
12 Jak daleko jest wschód od zachodu,
tak oddalił od nas nasze winy.
13 Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi,
takPan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.
14 Wie przecież, z czego powstaliśmy,
pamięta, że jesteśmy prochem.
15 Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie on jak kwiat polny.
16 Ledwie wiatr powieje na niego
– już go nie ma,
nawet ślad po nim nie zostaje.
17 Łaska Pana jednak trwa na wieki
dla tych, którzy się Go boją,
a Jego sprawiedliwość dla dzieci ich dzieci,
18 dla tych, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by wypełniać Jego przykazania.
19 Pan utwierdził swój tron na niebiosach,
Jego panowanie ogarnia wszystko.
20 Błogosławcie Pana, Jego aniołowie,
potężni siłą, spełniający Jego rozkazy,
posłuszni Jego słowom.
21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy wypełniający Jego wolę.
22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
w każdym miejscu Jego panowania.
Błogosław, duszo moja, Pana!