POUCZENIA I PODZIĘKOWANIA
1 Dlatego, moi umiłowani bracia, za którymi tęsknię, którzy jesteście moją radością i chwałą, tak trwajcie w Panu, umiłowani.
Napomnienia
2 Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. 3 Proszę też i ciebie, mój wierny Syzygu, pomóż im, bo dla Ewangelii walczyły razem ze mną, razem z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. 4 Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam: Radujcie się! 5 Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. 6 O nic się nie troszczcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
8 Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. 9 Postępujcie zgodnie z tym, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście ode mnie i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Podziękowanie za otrzymany dar
10 Uradowałem się bardzo w Panu, bo wreszcie zaowocowała wasza troska o mnie. Wcześniej też myśleliście o mnie, ale czas temu nie sprzyjał. 11 Nie mówię tego z powodu niedostatku, ponieważ nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. 12 Umiem żyć w biedzie i umiem żyć w dostatku. Do wszystkiego jestem należycie przygotowany: mogę być syty i głodny, żyć w dostatku i w biedzie. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 14 Pięknie jednak postąpiliście, uczestnicząc w moich troskach.
15 Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden Kościół nie uczestniczył w dawaniu i przyjmowaniu darów, tylko wy jedynie. 16 I w Tesalonice bowiem raz i drugi zatroszczyliście się o moje potrzeby. 17 Nie abym poszukiwał daru, ale poszukuję owocu, powiększającego wasze konto. 18 Stwierdzam, że mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, gdyż otrzymałem od was przez Epafrodyta przyjemną wonność, ofiarę godną przyjęcia, podobającą się Bogu. 19 Mój Bóg natomiast zaspokoi wszelkie wasze potrzeby według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. 20 Naszemu zaś Bogu i Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Końcowe pozdrowienia
21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. 22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. 23 Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem.