Świecznik i jego lampy
1 Potem Pan przemówił do Mojżesza: 2 Powiedz do Aarona: Gdy będziesz umieszczał lampy, wówczas przednią stronę świecznika ma oświetlać siedem lamp. 3 Tak też uczynił Aaron; na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy, stosownie do nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. 4 Świecznik natomiast był wykonany z kutego złota – był kuty od podstawy aż do kwiatów – według wzoru, który Pan ukazał Mojżeszowi.
Poświęcenie lewitów
5 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 6 Wyłącz lewitów spośród synów Izraela i ich oczyść. 7 Tak zaś uczynisz, by dokonać ich oczyszczenia: pokrop ich wodą oczyszczającą grzech, niech ogolą całe swoje ciało i wypiorą swe szaty, i w ten sposób będą czyści. 8 Wówczas niech wezmą cielca i wraz z przynależną ofiarą pokarmową z najczystszej mąki zaczynionej oliwą. Ty natomiast weź drugiego cielca na ofiarę przebłagalną za grzech. 9 Każ przyprowadzić lewitów przed Namiot Spotkania i zgromadzisz całą społeczność Izraelitów. 10 Przyprowadzisz lewitów przed Pana, a Izraelici położą na nich swe ręce. 11 Potem Aaron, w imieniu Izraelitów, gestem kołysania wobec Pana ofiaruje lewitów, aby byli oni przeznaczeni na służbę dla Pana. 12 Następnie lewici położą ręce na głowy cielców, a ty jednego złożysz na ofiarę przebłagalną za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla Pana, aby dokonać nad lewitami przebłagania. 13 Każesz stanąć lewitom przed Aaronem i jego synami i gestem kołysania ofiarujesz ich Panu. 14 Tak wyłączysz lewitów spośród Izraelitów i będą należeć do Mnie. 15 Po tym jak ich oczyścisz i ofiarujesz ich gestem kołysania, przyjdą lewici służyć w Namiocie Spotkania, 16 ponieważ zostali Mi całkowicie powierzeni spośród Izraelitów. Biorę ich sobie spośród Izraela zamiast wszystkiego, co otwiera łono matki, czyli wszystkich pierworodnych. 17 Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu: zarówno spośród ludzi, jak i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w dniu, w którym poraziłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. 18 Dlatego teraz biorę lewitów zamiast wszystkich pierworodnych Izraelitów 19 i spośród Izraela przekazuję ich Aaronowi i jego synom. Będą za Izraelitów pełnili służbę w Namiocie Spotkania i za Izraelitów będą dokonywali przebłagania. Dzięki temu, gdy Izraelici będą się zbliżać do miejsca świętego, nie spotka ich żadna kara. 20 Mojżesz, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami we wszystkim tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tak właśnie postąpili z nimi Izraelici. 21 Gdy więc lewici poddali się oczyszczeniu i wyprali swoje szaty, Aaron gestem kołysania ofiarował ich Panu i dokonał nad nimi przebłagania, aby ich oczyścić. 22 Dopiero wtedy lewici zostali dopuszczeni do pełnienia służby w Namiocie Spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Postąpiono z lewitami tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi w ich sprawie. 23 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 24 Oto co odnosi się do lewitów: Każdy, kto ukończył dwudziesty piąty rok życia, może wykonywać służbę w Namiocie Spotkania. 25 A gdy ukończy pięćdziesiąt lat, powinien wycofać się ze służby i już nie może jej dalej wykonywać. 26 Może wprawdzie pomagać swoim braciom w Namiocie Spotkania, czuwając nad wykonywanymi czynnościami, ale samej służby nie może wykonywać. Tak uczynisz z lewitami w sprawie ich posługi.