Dary przywódców poszczególnych plemion dla Przybytku
1 Gdy Mojżesz ukończył budowę Przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami. Podobnie namaścił i poświęcił ołtarz i wszystkie należące do niego sprzęty. 2 Wtedy przywódcy Izraela, głowy poszczególnych rodów, czyli przywódcy plemion przewodzący tym, którzy zostali spisani, 3 przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni przed Pana: sześć krytych wozów i dwanaście wołów – po jednym wozie od dwóch przywódców i po jednym wole od każdego z nich. Przyprowadzili je przed Przybytek. 4 Wówczas Pan powiedział do Mojżesza: 5 Przyjmij je od nich i niech służą do posług przy Namiocie Spotkania. Daj je lewitom stosownie do ich służby. 6 Wziął więc Mojżesz wozy i woły i przekazał je lewitom. 7 Gerszonitom dał stosownie do ich służby dwa wozy i cztery woły. 8 Cztery wozy z ośmioma wołami dał Merarytom, odpowiednio do ich służby, którą nadzorował Itamar, syn kapłana Aarona. 9 Kehatytom nic nie dał, ponieważ na nich spoczywała służba przy rzeczach najświętszych, które mieli nosić na ramionach. 10 Przywódcy przynieśli także dary na poświęcenie ołtarza – w dniu jego namaszczenia – i złożyli swoje dary przed ołtarzem. 11 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Każdego dnia niech tylko jeden z przywódców przyniesie swój dar na poświęcenie ołtarza. 12 Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Amminadaba z plemienia Judy. 13 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli oraz srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 14 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 15 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 16 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 17 a także dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba. 18 Drugiego dnia przyniósł swój dar ofiarny Netaneel, syn Suara, przywódca Issacharytów. 19 Przyniósł on jako swój dar ofiarny srebrną misę o wadze stu trzydziestu sykli, srebrną czarę ważącą siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 20 złotą czaszę o wadze dziesięciu sykli, wypełnioną kadzidłem, 21 cielca, barana i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 22 kozła na ofiarę przebłagalną za grzech, 23 oraz dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Netaneela, syna Suara. 24 Trzeciego dnia przybył przywódca Zabulonitów, Eliab, syn Chelona. 25 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 26 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 27 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 28 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 29 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. To był dar ofiarny Eliaba, syna Chelona. 30 Czwartego dnia przybył przywódca Rubenitów, Elisur, syn Szedeura. 31 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 32 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 33 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 34 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 35 oraz dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. 36 Piątego dnia przybył przywódca Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja. 37 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 38 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 39 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 40 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 41 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. To był dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszaddaja. 42 Szóstego dnia przybył przywódca Gadytów, Eliasaf, syn Deuela. 43 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 44 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 45 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 46 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 47 a także dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. 48 Siódmego dnia przybył przywódca Efraimitów, Eliszama, syn Ammihuda. 49 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 50 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 51 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 52 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 53 oraz dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Eliszamy, syna Ammihuda. 54 Ósmego dnia przybył przywódca Manassytów, Gamliel, syn Pedahsura. 55 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 56 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 57 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 58 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 59 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Gamliela, syna Pedahsura. 60 Dziewiątego dnia przybył przywódca Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego. 61 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 62 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 63 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 64 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 65 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego. 66 Dziesiątego dnia przybył przywódca Danitów, Achiezer, syn Ammiszaddaja. 67 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 68 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 69 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 70 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 71 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja. 72 Jedenastego dnia przybył przywódca Aserytów, Pagiel, syn Okrana. 73 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 74 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 75 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 76 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 77 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Pagiela, syna Okrana. 78 Dwunastego dnia przybył przywódca Neftalitów, Achira, syn Enana. 79 Jego dar ofiarny stanowiły: srebrna misa o wadze stu trzydziestu sykli, srebrna czara ważąca siedemdziesiąt sykli według sykla świątynnego – obydwie pełne najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 80 złota czasza o wadze dziesięciu sykli, wypełniona kadzidłem, 81 cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, 82 kozioł na ofiarę przebłagalną za grzech, 83 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięcioro rocznych jagniąt na ofiarę wspólnotową. Taki był dar ofiarny Achiry, syna Enana. 84 Takie więc był dary od przywódców Izraela na poświęcenie ołtarza, w dniu jego namaszczenia: dwanaście srebrnych mis, dwanaście srebrnych czar oraz dwanaście złotych czasz. 85 Każda misa ważyła sto trzydzieści sykli srebra, a każda czara siedemdziesiąt. Całe srebro zużyte na naczynia ważyło dwa tysiące czterysta sykli według sykla świątynnego. 86 Złotych czasz, wypełnionych kadzidłem, było dwanaście. Każda czasza ważyła dziesięć sykli według sykla świątynnego. Całe złoto, z którego zrobiono czasze, ważyło sto dwadzieścia sykli. 87 Bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną było razem: dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaścioro rocznych jagniąt, a także należące do nich ofiary pokarmowe, oraz dwanaście kozłów na ofiarę przebłagalną za grzech. 88 Wreszcie ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę wspólnotową wynosiła: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesięcioro rocznych jagniąt. Takie były dary na poświęcenie ołtarza, po jego namaszczeniu. 89 Gdy Mojżesz wszedł do Namiotu Spotkania, by rozmawiać z Bogiem, usłyszał głos, który dochodził do niego znad przebłagalni, znajdującej się nad Arką Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów, i który przemówił do niego.