Etapy wędrówki narodu
1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy uformowani w oddziały wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. 2 Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd wyruszali według ich kolejnych postojów. Takie są miejsca postojów, z których wyruszali dalej. 3 W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. A był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, następnego dnia po Święcie Paschy. Izraelici wyszli swobodnie na oczach wszystkich Egipcjan. 4 W tym czasie Egipcjanie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan również dokonał sądu nad ich bogami. 5 Wyruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. 6 Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju pustyni. 7 Następnie ruszyli z Etam, zawrócili do Pi-Hachirot położonego obok Baal-Sefon i rozbili obóz naprzeciw Migdol. 8 Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza ku pustyni, a po trzech dniach marszu przez pustynię rozbili obóz w Mara. 9 Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, rozbili obóz. 10 Wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Sitowia. 11 Znad Morza Sitowia wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. 12 Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. 13 Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz. 14 Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam właśnie lud nie miał wody do picia. 15 Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. 16 Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa. 17 Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot. 18 Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma. 19 Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres. 20 Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie. 21 Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. 22 Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. 23 Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. 24 Wyruszyli z góry Szafer i rozbili obóz w Charada. 25 Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makelot. 26 Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat. 27 Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. 28 Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. 29 Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona. 30 Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot. 31 Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan. 32 Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. 33 Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata. 34 Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. 35 Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. 36 Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. 37 Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
38 Zgodnie z rozkazem Pana kapłan Aaron wszedł na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia piątego miesiąca. 39 Aaron, gdy umarł na górze Hor, miał sto dwadzieścia trzy lata.
40 Pewien Kananejczyk, król Aradu, który zamieszkiwał na południe od ziemi Kanaan, dowiedział się, że Izraelici nadciągają.
41 Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. 42 Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon. 43 Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. 44 Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu. 45 Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad. 46 Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. 47 Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciw Nebo. 48 Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 49 Obozowali na równinach Moabu na Jordanem między Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim.
Zasady podziału Kanaanu
50 Wówczas Pan powiedział do Mojżesza na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha: 51 To powiedz Izraelitom: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, 52 macie wydziedziczyć wszystkich mieszkańców tej ziemi przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia ich bogów oraz wszystkie ich posągi odlane z metalu, a wszystkie ich wyżyny spustoszycie.
53 Weźmiecie następnie tę ziemię w posiadanie i będziecie w niej mieszkali, ponieważ Ja dałem wam tę ziemię w posiadanie. 54 Dokonacie podziału tej ziemi drogą losowania dla poszczególnych plemion. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu – mniejsze dziedzictwo. Do każdego będzie należało to, co mu przypadnie na podstawie losowania. Otrzymacie dziedzictwo według plemion swoich ojców.
55 Jeśli jednak nie wydziedziczycie mieszkańców tej ziemi, to ci, którzy pozostaną, staną się cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków. Będą was również uciskać w ziemi, w której zamieszkacie. 56 Wtedy to, co zamierzałem im uczynić, wam uczynię.