Potomkowie Aarona
1 A oto potomkowie Aarona i Mojżesza z czasu, gdy Pan rozmawiał z Mojżeszem na górze Synaj. 2 To imiona synów Aarona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. 3 To imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił na służbę kapłańską. 4 Jednak Nadab i Abihu ponieśli śmierć przed Panem na pustyni Synaj, bo chcieli złożyć przed Panem w ofierze inny ogień. Ponieważ nie mieli synów, więc służbę kapłańską, w obecności swego ojca Aarona, pełnili Eleazar i Itamar.
Zadania lewitów
5 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 6 Każ, aby plemię Lewiego wystąpiło i stanęło przed kapłanem Aaronem, aby mu posługiwało 7 i aby – pełniąc służbę w Przybytku – strzegło tego wszystkiego, o co ma się troszczyć on i cała społeczność, a co dotyczy Namiotu Spotkania. 8 Niech strzegą wszystkich sprzętów Namiotu Spotkania i tego wszystkiego, o co mają się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby w Przybytku. 9 Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom. Spośród Izraelitów to oni mają być mu całkowicie oddani. 10 Aaronowi i jego synom polecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską, a gdyby zbliżył się ktokolwiek inny, powinien zostać ukarany śmiercią.
Lewici w miejsce pierworodnych
11 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 12 Oto Ja wziąłem lewitów spośród Izraelitów na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy otworzyli łona swych matek, dlatego lewici są Moją własnością, 13 ponieważ do Mnie należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie każdego pierworodnego w Izraelu. Wszystko, od człowieka aż do bydlęcia, należy do Mnie. Ja jestem Panem.
Spis rodów Lewiego
14 Następnie Pan powiedział do Mojżesza na pustyni Synaj: 15 Dokonaj spisu synów Lewiego według ich rodzin i rodów. Spisz wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. 16 Wówczas Mojżesz dokonał ich spisu zgodnie z rozkazem Pana. 17 A imiona synów Lewiego były następujące: Gerszon, Kehat i Merari. 18 Imiona synów Gerszona według ich rodów to Libni i Szimei; 19 synowie Kehata według ich rodów: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel, 20 a synowie Merariego według ich rodów to Machli i Muszi. Takie były rody Lewiego według ich rodzin. 21 Od Gerszona pochodziły rody Libnitów i Szimeitów. To są właśnie rody Gerszonitów. 22 Liczba spisanych wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich siedem tysięcy pięciuset. 23 Rody Gerszonitów rozbijały obóz za Przybytkiem od strony zachodniej. 24 Głową rodziny Gerszona był Eliasaf, syn Laela. 25 Gerszonici strzegli Przybytku w Namiocie Spotkania, namiotu i jego pokrycia oraz zasłony przy wejściu do Namiotu Spotkania, 26 a także zasłony dziedzińca i zasłony przy wejściu na dziedziniec, który otacza Przybytek i ołtarz, wreszcie sznurów potrzebnych do tej służby. 27 Od Kehata pochodziły rody Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów. To są właśnie rody Kehatytów. 28 Liczba wszystkich ich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła osiem tysięcy sześciuset ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w świętym przybytku. 29 Rody Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej Przybytku. 30 Głową rodziny Kehatytów był Elisafan, syn Uzzjela. 31 Troszczyli się oni o Arkę i stół oraz o świecznik, ołtarze i inne święte sprzęty przeznaczone do służby, a także o zasłonę i wszystko, co należało do jej obsługi. 32 Przełożonym przywódców rodów lewitów był Eleazar, syn kapłana Aarona. On nadzorował tych, którzy pełnili służbę w świętym przybytku. 33 Od Merariego pochodziły rody Machlitów i Muszytów. To są właśnie rody Merarytów. 34 Liczba wszystkich spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu. 35 Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony Przybytku. 36 Meraryci mieli troszczyć się o deski Przybytku, jego poprzeczki, słupy i jego podstawy, o cały jego sprzęt oraz o wszystko, co dotyczyło tej posługi, 37 a także o słupy otaczające dziedziniec razem z ich podstawami, palikami i sznurami. 38 Mojżesz i Aaron oraz ich synowie rozbijali namioty od frontu Przybytku, czyli od strony wschodniej Namiotu Spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów troszczyli się o Przybytek. Gdyby jednak zbliżył się ktoś inny, miał zostać ukarany śmiercią. 39 Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza i Aarona na rozkaz Pana wynosiła dwadzieścia dwa tysiące mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż.
Lewici zamiast pierworodnych
40 Potem Pan powiedział do Mojżesza: Spisz wszystkich pierworodnych mężczyzn spośród Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż i sporządź ich imienny wykaz. 41 Weź dla Mnie lewitów – Ja jestem Panem – w miejsce wszystkich pierworodnych spośród Izraelitów, a także bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła Izraelitów. 42 Spisał więc Mojżesz, stosownie do rozkazu Pana, wszystkich pierworodnych spośród Izraelitów. 43 A wszystkich spisanych pierworodnych mężczyzn od miesiąca wzwyż było w wykazie imiennym dwadzieścia dwa tysiące dwustu siedemdziesięciu trzech. 44 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 45 Weź lewitów zamiast wszystkich pierworodnych spośród Izraelitów oraz bydło należące do lewitów zamiast ich bydła. Lewici będą należeć do Mnie – Ja jestem Panem. 46 Jako wykup za owych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę lewitów, 47 weźmiesz po pięć sykli od głowy według wagi sykla świątynnego; sykl liczy dwadzieścia gerów. 48 Srebro to dasz Aaronowi i jego synom jako wykup za tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych. 49 Mojżesz wziął zatem srebro na wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów. 50 Otrzymał od pierworodnych tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć sykli srebra według wagi sykla świątynnego. 51 Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom na rozkaz Pana, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.