Dalsze przepisy na temat ofiar
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Wydaj Izraelitom taki nakaz: Starajcie się, aby były składane w oznaczonym czasie dary ofiarne, które są Moim pokarmem, na ofiarę spalaną, miłą woń dla Mnie.
Nieustanna ofiara całopalna
3 Powiedz im także: Takie będą ofiary spalane, które powinniście składać Panu: roczne jagnięta bez skazy – dwoje dziennie – na nieustanną ofiarę całopalną. 4 Złożysz w ofierze jedno jagnię rano, a drugie wieczorem 5 oraz dziesiątą część efy najczystszej mąki zaczynionej jedną czwartą hinu oliwy wyciśniętej z oliwek, na ofiarę pokarmową. 6 Jest to nieustanna ofiara całopalna, którą składano już na górze Synaj, jako miłą woń, ofiarę spalaną dla Pana. 7 Nadto ofiara płynna – jedna czwarta hinu do każdego jagnięcia. Sycera ma być wylana w miejscu świętym na ofiarę płynną dla Pana. 8 Drugie jagnię powinieneś ofiarować wieczorem. Masz je złożyć w ofierze z ofiarą pokarmową taką samą jak rano oraz z należącą do niej ofiarą płynną, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana.
Ofiary w szabat
9 W dzień szabatu należy również złożyć w ofierze dwoje rocznych jagniąt bez skazy, a także dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową oraz przepisaną ofiarę płynną. 10 Jest to szabatowa ofiara całopalna składana w każdy szabat, poza nieustanną ofiarą całopalną i przepisaną ofiarą płynną.
Ofiary z okazji nowiu księżyca
11 Na początku każdego waszego miesiąca powinniście złożyć Panu na ofiarę całopalną: dwa cielce, barana i siedmioro rocznych jagniąt bez skazy. 12 Nadto, do każdego cielca, trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, natomiast do barana – dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę pokarmową, 13 a także po jednej dziesiątej efy najczystszej mąki zaczynionej oliwą do każdego jagnięcia na ofiarę pokarmową. Jest to ofiara całopalna, miła woń, ofiara spalana dla Pana. 14 Przypisaną im ofiarą płynną będzie pół hinu wina na cielca, jedna trzecia – na barana i jedna czwarta – na jagnię. Jest to comiesięczna ofiara całopalna, którą powinniście składać przez wszystkie miesiące roku. 15 Co więcej, poza nieustanną ofiarą całopalną i przepisaną ofiarą płynną, należy złożyć Panu w ofierze kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech.
Ofiary na Święto Paschy
16 W czternastym dniu pierwszego miesiąca jest Pascha Pana. 17 Piętnastego zaś dnia tego miesiąca jest święto, i przez siedem kolejnych dni wolno jeść tylko chleb przaśny. 18 Pierwszego dnia będzie święte zwoływanie: nie wolno wam wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 19 Ofiarą spalaną, ofiarą całopalną, którą złożycie dla Pana, będą dwa cielce, baran i siedmioro rocznych jagniąt, a powinny być bez skazy. 20 Złożycie też przypisaną im ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaczynionej oliwą: trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na jednego barana 21 oraz po jednej dziesiątej na każde z siedmiorga jagniąt. 22 Nadto jednego kozła na ofiarę przebłagalną za grzech, by dokonać za was przebłagania. 23 Powinniście je złożyć niezależnie od porannej ofiary całopalnej, która jest nieustanną ofiarą całopalną. 24 Codziennie, przez siedem dni macie składać takie ofiary jako pokarm, ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. Należy je składać poza nieustanną ofiarą całopalną i przepisaną ofiarą płynną. 25 Siódmego dnia ponownie będzie mieli święte zwoływanie – nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
Ofiary w Święto Tygodni
26 Także w dniu pierwocin, gdy składacie Panu ofiarę z nowego zboża w Święto Tygodni, powinniście mieć święte zwoływanie – nie wolno wam wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 27 Na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Pana złożycie dwa cielce, barana i siedmioro rocznych jagniąt, 28 oraz przypisaną im ofiarę pokarmową z najczystszej mąkę zaczynionej oliwą – po trzy dziesiąte efy na jednego cielca, dwie dziesiąte na barana 29 i po jednej dziesiątej na każde z siedmiorga jagniąt. 30 Nadto kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, by dokonać przebłagania za was. 31 Powinniście je złożyć niezależnie od nieustannej ofiary całopalnej wraz z przepisaną ofiarą pokarmową i ich ofiarami płynnymi. Zwierzęta winny być bez skazy.