Zasady dziedziczenia przez córki
1 Następnie podeszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 2 Stanęły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed przywódcami i całą społecznością przy wejściu do Namiotu Spotkania i powiedziały: 3 Nasz ojciec umarł na pustyni, lecz nie należał do tych, którzy wystąpili przeciw Panu – do stronników Koracha. Umarł z powodu swojej własnej winy, a nie miał synów. 4 Czy dlatego, że nasz ojciec nie miał syna, jego imię ma zniknąć z jego rodu? Daj nam więc posiadłość pośród braci naszego ojca. 5 Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu, 6 a Pan powiedział do Mojżesza: 7 Słusznie mówią córki Selofchada. Powinieneś bez wahania dać im własność dziedziczną wśród braci ich ojca i przekazać im jego dziedzictwo. 8 Natomiast Izraelitom tak powiesz: Jeżeli jakiś mężczyzna umrze nie pozostawiając syna, to jego dziedzictwo przenieście na jego córkę. 9 A jeśliby nie miał również i córki, oddajcie dziedzictwo jego braciom. 10 A jeśliby nie miał braci, to oddajcie dziedzictwo braciom jego ojca. 11 Natomiast jeśliby jego ojciec nie miał braci, to jego dziedzictwo oddajcie najbliższemu krewnemu z jego rodu, a on niech je obejmie w posiadanie. Taki będzie przepis prawny dla Izraelitów, zgodnie z tym, co Pan nakazał Mojżeszowi.
Jozue ustanowiony wodzem nad Izraelem
12 Potem Pan powiedział do Mojżesza: Wejdź na tę górę, na Abarim i popatrz na ziemię, którą daję Izraelitom. 13 Gdy ją zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swego ludu, tak samo jak został przyłączony twój brat Aaron, 14 za to, że sprzeciwiliście się Mojemu rozkazowi na pustyni Sin – gdy zbuntowała się społeczność – zamiast przez wyprowadzenie wody ukazać wobec nich Moją świętość. Chodzi tu o wody Meriba obok Kadesz, na pustyni Sin. 15 Wtedy Mojżesz powiedział do Pana: 16 Panie, Boże duchów wszelkiego ciała, wyznacz nad tą społecznością człowieka, 17 który by na jej czele wychodził i na jej czele również wracał, wyprowadzał ją i przyprowadzał, aby ta społeczność Pana nie była jak owce, które nie mają pasterza. 18 Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, człowieka obdarzonego duchem i włóż na niego ręce. 19 Potem postaw go przed kapłanem Eleazarem i przed całą społecznością i ustanów go wodzem w ich obecności. 20 Przekaż mu część swojej godności, aby była mu posłuszna cała społeczność Izraelitów. 21 Powinien jednak stawać przed kapłanem Eleazarem, który w jego imieniu będzie pytał przed Panem, rozstrzygając za pomocą Urim. Na jego rozkaz będą wyruszać i na jego rozkaz będą wracać, zarówno on, jak wszyscy Izraelici i cała społeczność. 22 Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan nakazał. Postawił Jozuego przed kapłanem Eleazarem i przed całą społecznością. 23 Następnie położył na nim ręce i ustanowił go wodzem, tak jak Pan powiedział przez Mojżesza.