Grzech Izraelitów w Peor
1 Gdy Izrael przebywał w Szittim, lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. 2 One też zapraszały lud do składania ofiar ich bogom. Lud spożywał więc dary ofiarne i oddawał pokłon ich bóstwom. 3 A gdy Izrael związał się z Baal-Peorem, zapłonął przeciw niemu gniew Pana. 4 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Zbierz wszystkich przywódców ludu i powieś ich w słońcu wobec Pana, by palący gniew Pana odwrócił się od Izraela. 5 Wówczas Mojżesz powiedział do sędziów Izraela: Niech każdy pozabija tych spośród swoich ludzi, którzy związali się z Baal-Peorem. 6 Wtedy też przyszedł jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci, na oczach Mojżesza i całej społeczności Izraelitów, którzy płakali u wejścia do Namiotu Spotkania. 7 Gdy zobaczył to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, poderwał się i opuścił społeczność. Chwycił w rękę włócznię 8 i udał się za Izraelitą do namiotu, i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę – przeszywając jej brzuch. Wówczas ustała plaga wśród Izraelitów. 9 Tych, którzy zginęli, było dwadzieścia cztery tysiące. 10 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: 11 Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił Mój gniew od Izraelitów, gdyż jako jedyny okazał się zazdrosny o Mnie. Dlatego Ja w swojej zazdrości nie wytraciłem całkowicie Izraelitów. 12 Ogłoś zatem: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. 13 Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim wiecznym przymierzem kapłaństwa, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania za Izraelitów. 14 Ten Izraelita, który został zabity wraz z Madianitką, nazywał się Zimri i był synem Salu, przywódcy jednego z rodów plemienia Symeona. 15 Natomiast zabita Madianitka nazywała się Kozbi i była córką Sura. On to był głową jednego z plemion rodów madianickich. 16 Pan powiedział do Mojżesza: 17 Bądź wrogiem dla Madianitów i zgładź ich, 18 ponieważ oni okazali się waszymi wrogami, poprzez oszustwa, którymi was omamili, przez Peora oraz przez swoją siostrę – Kozbi, córkę księcia madianickiego, zabitą w dzień plagi, która się zdarzyła z powodu Peora.
Ponowny spis mężczyzn zdolnych do walki
19 Po tej pladze,