Porządek obozowiska
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Niech Izraelici rozbijają namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów. Obozować będą zwróceni ku Namiotowi Spotkania, otaczając go dokoła. 3 Od wschodu rozłoży się obóz spod znaku Judy według swoich zastępów. Wodzem potomków Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. 4 Jego wojsko według spisu liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. 5 Obok nich obozować będzie plemię Issachara, którego wodzem będzie Netaneel, syn Suara. 6 Jego wojsko według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. 7 Następne będzie plemię Zabulona. Wodzem potomków Zabulona będzie Eliab, syn Chelona. 8 Jego wojsko według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. 9 Wszystkich spisanych w obozie Judy, według ich zastępów, jest sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni powinni wyruszać pierwsi. 10 Od południa będzie chorągiew obozu Rubena według swych zastępów. Wodzem potomków Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. 11 Jego wojsko według spisu liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. 12 Obok niego niech obozuje plemię Symeona. Wodzem potomków Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja. 13 Jego wojsko według spisu liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. 14 Następnie plemię Gada. Wodzem potomków Gada będzie Eliasaf, syn Deuela. 15 Jego wojsko według spisu liczy czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. 16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena, według ich zastępów, jest sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Oni powinni wyruszać drudzy. 17 Potem wyruszy Namiot Spotkania – obóz lewitów pośród innych obozów. Tak jak rozbijali namioty, tak też będą wyruszać – każdy zgodnie z zajmowanym miejscem, pod swoją chorągwią. 18 Od zachodu chorągiew obozu Efraima według swoich zastępów. Wodzem potomków Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda. 19 Jego wojsko według spisu liczy czterdzieści tysięcy pięciuset. 20 Obok niego plemię Manassesa. Wodzem potomków Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura. 21 Jego wojsko według spisu liczy trzydzieści dwa tysiące dwustu. 22 Następnie plemię Beniamina. Wodzem potomków Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego. 23 Jego wojsko według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu. 24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima, według ich zastępów, jest sto osiem tysięcy stu. Oni zajmą w kolejności trzecią pozycję. 25 Od północy chorągiew obozu Dana według swoich zastępów. Wodzem potomków Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja. 26 Jego wojsko według spisu liczy sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. 27 Obok niego będzie obozować plemię Asera. Wodzem potomków Asera będzie Pagiel, syn Okrana. 28 Jego wojsko według spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. 29 W końcu plemię Neftalego. Wodzem potomków Neftalego będzie Achira, syn Enana. 30 Jego wojsko według spisu liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. 31 Wszystkich spisanych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni powinni wyruszać według swych chorągwi jako ostatni. 32 Oto Izraelici spisani według swoich rodzin. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu. 33 Lewici natomiast, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi, nie zostali spisani razem z innymi Izraelitami. 34 Izraelici wykonywali wszystko tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi: obozowali według swoich chorągwi i wyruszali, każdy w swoim rodzie i ze swoją rodziną.