1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Oznajmij Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, niech zbierze ze zgliszczy kadzielnice, a ogień niech rozrzuci daleko. Ponieważ zostały poświęcone 3 kadzielnice tych grzeszników za cenę ich życia, należy je przekuć na blachy do pokrycia ołtarza. Przyniesiono je bowiem przed Pana, są zatem poświęcone i będą znakiem dla Izraelitów. 4 Kapłan Eleazar pozbierał więc miedziane kadzielnice, które przynieśli ci, którzy spłonęli, i przekuto je na obicie ołtarza, 5 jako przypomnienie dla Izraelitów, aby nikt obcy, spoza potomstwa Aarona, nie ważył się zbliżać, by palić kadzidło przed Panem. W przeciwnym razie stałoby się z nim to, co stało się z Korachem i jego stronnikami, jak mu to zapowiedział Pan przez Mojżesza.
Szemranie ludu
6 Lecz nazajutrz cała społeczność Izraelitów zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi: To wy doprowadziliście do śmierci ludu Pana. 7 Gdy społeczność zebrała się przeciw Mojżeszowi oraz Aaronowi i skierowała się ku Namiotowi Spotkania, wtedy okrył go obłok i ukazała się chwała Pana. 8 Mojżesz i Aaron przyszli przed Namiot Spotkania. 9 Pan powiedział do Mojżesza: 10 Oddalcie się od tej społeczności, a Ja w jednej chwili ich unicestwię. Oni zaś upadli na twarze. 11 Potem Mojżesz powiedział do Aarona: Weź kadzielnicę, nałóż ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i idź prędko do społeczności, aby dokonać nad nią przebłagania, bo gniew wyruszył już sprzed oblicza Pana i plaga już nadeszła. 12 Zgodnie z rozkazem Mojżesza Aaron wziął kadzielnicę i pobiegł w sam środek zgromadzenia, bo rzeczywiście plaga już spadła na lud. Nałożył kadzidło i dokonał przebłagania za lud. 13 Stanął następnie pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga ustała. 14 Tych, którzy zginęli, było czternaście tysięcy siedmiuset, nie licząc zmarłych w związku z buntem Koracha. 15 Potem Aaron wrócił do Mojżesza przy wejściu do Namiotu Spotkania, a plaga ustała.
Ostateczne rozstrzygnięcie sporu – laska Aarona
16 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 17 Przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce od każdego plemienia. W sumie od wszystkich przywódców plemion ma być dwanaście lasek. Wypisz imię każdego na jego lasce, 18 a na lasce Lewiego wypisz imię Aarona. Po jednej lasce niech przypadnie na naczelnika każdego z plemion. 19 Połóż je w Namiocie Spotkania przed Świadectwem, gdzie się z wami spotykam. 20 Laska tego, kogo sobie wybrałem, zakwitnie, i w ten sposób uciszę narzekania Izraelitów, które podnoszą przeciwko wam. 21 Mojżesz przekazał to Izraelitom. Potem wszyscy przywódcy wręczyli mu po lasce: jedna laska przypadła na przywódcę z każdego plemienia – razem dwanaście lasek. Była wśród nich również laska Aarona. 22 Wówczas Mojżesz położył laski przed Panem w Namiocie Spotkania. 23 Następnego ranka, gdy Mojżesz wszedł do Namiotu Spotkania, spostrzegł, że zakwitła laska Aarona z plemienia Lewiego: wypuściła pączki, zakwitła i wydała owoce migdała. 24 Następnie Mojżesz wyniósł wszystkie laski sprzed oblicza Pana do wszystkich Izraelitów. A gdy je zobaczyli, każdy wziął swoją laskę. 25 Pan zaś powiedział do Mojżesza: Połóż laskę Aarona z powrotem przed Świadectwem. Niech będzie zachowana jako znak dla buntowników. Dzięki temu przestaną szemrać przeciwko Mnie i nie zginą. 26 Mojżesz postąpił ściśle tak, jak Pan mu nakazał.
Odpowiedzialność kapłanów i lewitów
27 Lecz Izraelici powiedzieli do Mojżesza: Giniemy! Jesteśmy zgubieni! Wszyscy jesteśmy zgubieni! 28 Każdy, kto zbliży się do Przybytku Pana, umiera. Czy wszyscy mamy doszczętnie wyginąć?