Przygotowanie do zbrojnego marszu
Pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki
1 Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, powiedział Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: 2 Policzcie całą społeczność Izraela według rodów i rodzin, licząc imiennie wszystkich mężczyzn, jednego po drugim. 3 Ty i Aaron, sporządźcie spis wszystkich zdolnych do walki Izraelitów powyżej dwudziestego roku życia, według ich zastępów. 4 Towarzyszyć wam będzie jeden mężczyzna z każdego plemienia, który jest głową rodu.
Imiona wodzów plemion
5 A oto imiona mężczyzn, którzy będą z wami: z Rubena – Elisur, syn Szedeura; 6 z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja; 7 z Judy – Nachszon, syn Amminadaba; 8 z Issachara – Netaneel, syn Suara; 9 z Zabulona – Eliab, syn Chelona. 10 Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura; 11 z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego; 12 z Dana – Achijezer, syn Ammiszaddaja; 13 z Asera – Pagiel, syn Okrana; 14 z Gada – Eliasaf, syn Deuela; 15 z Neftalego – Achira, syn Enana. 16 Ci zostali wezwani spośród społeczności, wodzowie plemion swoich przodków. Oni są naczelnikami tysięcy Izraelitów. 17 Mojżesz i Aaron wzięli ze sobą mężczyzn, którzy imiennie zostali wyznaczeni, 18 i pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili całą społeczność. Każdy powyżej dwudziestego roku życia podawał swoje pochodzenie według rodów i rodzin, imiennie jeden po drugim. 19 Mojżesz dokonał ich spisu na pustyni Synaj, tak jak mu Pan polecił.
Dane spisu poszczególnych plemion
20 Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiennie jednego po drugim, wszystkich mężczyzn powyżej dwudziestego roku życia, zdolnych do walki, 21 spisanych z plemienia Rubena, było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. 22 Synów Symeona, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiennie jednego po drugim, wszystkich mężczyzn powyżej dwudziestego roku życia, zdolnych do walki, 23 spisanych z plemienia Symeona, było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. 24 Synów Gada, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 25 spisanych z plemienia Gada, było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. 26 Synów Judy, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 27 spisanych z plemienia Judy, było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. 28 Synów Issachara, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 29 spisanych z plemienia Issachara, było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. 30 Synów Zabulona, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 31 spisanych z plemienia Zabulona, było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. 32 Synów Józefa – synów Efraima, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 33 spisanych z plemienia Efraima, było czterdzieści tysięcy pięciuset. 34 Synów Manassesa, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 35 spisanych z plemienia Manassesa, było trzydzieści dwa tysiące dwustu. 36 Synów Beniamina, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 37 spisanych z plemienia Beniamina, było trzydzieści pięć tysięcy czterystu. 38 Synów Dana, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 39 spisanych z plemienia Dana, było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. 40 Synów Asera, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 41 spisanych z plemienia Asera, było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. 42 Synów Neftalego, ich potomków według rodów i rodzin, licząc imiona wszystkich zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, 43 spisanych z plemienia Neftalego, było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
44 Oto ci, których spis sporządzili Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu – po jednym z każdej rodziny. 45 Wszystkich Izraelitów zdolnych do walki powyżej dwudziestego roku życia, spisanych według ich rodzin, 46 było ogółem sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu. 47 Lewici nie zostali spisani wraz z innymi według swych rodów, 48 ponieważ Pan tak powiedział do Mojżesza: 49 Nie sporządzisz spisu plemienia Lewiego ani nie policzysz ich razem z innymi Izraelitami. 50 Ustanowisz natomiast lewitów odpowiedzialnymi za Przybytek Świadectwa, za wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni powinni nosić Przybytek i wszystkie jego sprzęty. Niech pełnią w nim służbę i niech rozbijają swój obóz wokół Przybytku. 51 Zanim Przybytek będzie wyruszał, lewici rozbiorą go, gdy zaś się zatrzyma, lewici go postawią. A jeśliby ktoś inny zbliżył się do Przybytku, zostanie ukarany śmiercią. 52 Izraelici niech rozbijają namioty według swoich zastępów: każdy w swoim obozie i każdy pod swoją chorągwią. 53 Lewici natomiast niech rozkładają się obozem wokół Przybytku Świadectwa, wówczas kara nie spadnie na społeczność Izraelitów. Niech więc Lewici strzegą Przybytku Świadectwa. 54 Tak właśnie uczynili Izraelici. Wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.