Odczytanie Prawa i zobowiązanie się do jego przestrzegania
Uroczyste odczytanie Prawa
1 Cały lud zgromadził się jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. Wtedy powiedziano pisarzowi, Ezdraszowi, aby przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. 2 Pierwszego dnia, siódmego miesiąca, kapłan Ezdrasz przyniósł to Prawo przed zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, ze wszystkich zdolnych do zrozumienia tego, co usłyszą. 3 Czytał z niego na placu przed Bramą Wodną, od świtu do południa, wszystkim zdolnym do zrozumienia, mężczyznom i kobietom; a cały lud uważnie słuchał księgi Prawa.
4 Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, zbudowanym w tym celu. Obok niego stanęli po prawej stronie: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz, a po lewej stronie: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam. 5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud. Gdy ją otworzył, cały lud powstał. 6 Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud ze wzniesionymi rękami odpowiadał: Amen, amen! Następnie oddali pokłon i padli przed Panem twarzą ku ziemi. 7 Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan i Pelajasz oraz lewici wyjaśniali Prawo ludowi, podczas gdy lud trwał na swoim miejscu. 8 Czytali z księgi, z Prawa Bożego, dokładnie, z dodaniem objaśnienia, aby lud mógł zrozumieć czytanie.
9 Gdy pisarz i kapłan Ezdrasz oraz lewici pouczyli lud, wtedy namiestnik Nehemiasz powiedział do całego ludu: Dzień ten poświęcony jest Panu, waszemu Bogu. Nie możecie więc okazywać żałoby ani płakać! Cały lud bowiem płakał, słysząc słowa Prawa. 10 Powiedział im też: Idźcie spożywać tłuste potrawy i pić słodkie napoje! Poślijcie też trochę tym, którzy nic nie mogli sobie przyrządzić! Dzień ten jest bowiem poświęcony naszemu Panu. Nie bądźcie więc przygnębieni, gdyż radość Pana jest waszą mocą! 11 Lewici również uspokajali cały lud, mówiąc: Uciszcie się, bo dzień ten jest święty! Nie bądźcie przygnębieni! 12 Cały lud rozszedł się zatem, aby jeść i pić, aby przesłać trochę jedzenia i bardzo się radować. Pojęli bowiem te słowa, które zostały im ogłoszone.
Święto Szałasów
13 Na drugi dzień naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici, zebrali się u pisarza Ezdrasza, aby zgłębiać słowa Prawa. 14 I znaleźli w Prawie, które Pan nadał za pośrednictwem Mojżesza, zapis, aby Izraelici podczas święta w siódmym miesiącu mieszkali w szałasach, 15 i aby to ogłosili i przekazali o tym wiadomość po wszystkich swych miastach i w Jerozolimie: Idźcie w góry, przynieście gałęzie oliwne, sosnowe, mirtowe i palmowe, gałęzie drzew liściastych, aby – zgodnie z tym, co napisano – zbudować szałasy.
16 Udał się więc lud, aby przynieść to wszystko. Sporządzili sobie szałasy, każdy na swoim dachu i na swoich dziedzińcach; także na dziedzińcach domu Boga, na placu przed Bramą Wodną i na placu przed Bramą Efraima. 17 Całe zgromadzenie – ci, którzy wrócili z wygania – sporządzili szałasy i w nich zamieszkali, czego nie czynili Izraelici od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. Była to bardzo wielka radość. 18 Czytano z księgi Prawa Bożego codziennie, od pierwszego dnia aż po dzień ostatni. Tak obchodzono święto przez siedem dni, a w ósmym dniu odbyło się zgodnie ze zwyczajem uroczyste zgromadzenie.