Spis repatriantów
1 Gdy mur był już odbudowany i wstawiłem wrota, wtedy zostali ustanowieni strażnicy bram, śpiewacy i lewici. 2 Nad Jerozolimą ustanowiłem mojego brata Chananiego i komendanta twierdzy Chananiasza, gdyż przewyższał on wielu innych wiernością i bojaźnią Bożą. 3 I rozkazałem im: Nie wolno otwierać bram Jerozolimy, zanim słońce nie zacznie palić; a dopóki stoją straże, niech zamykają wrota i ryglują. Należy też ustanowić straże spośród mieszkańców Jerozolimy: każdy ma strzec okolicy własnego domu.
4 Miasto było rozległe i duże. Mieszkało w nim jednak mało ludzi, a domy nie były jeszcze odbudowane. 5 Mój Bóg natchnął mnie myślą, abym zgromadził dostojników, urzędników i lud w celu spisania rodów. Odszukałem więc spis rodowy tych, którzy powrócili jako pierwsi. Znalazłem w nim taki zapis:
6 Oto ludzie pochodzący z tej prowincji, którzy powrócili z niewoli. Ci deportowani, których uprowadził do Babilonii Nebukadnessar, król babiloński, wrócili do Jerozolimy i Judy, każdy do swojego miasta. 7 Przybyli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachmanim, Mordochajem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Liczba mężczyzn z ludu Izraela wynosiła:
8 potomków Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;
9 potomków Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch;
10 potomków Aracha – sześciuset pięćdziesięciu dwóch;
11 potomków Pachat-Moaba, czyli potomków Jozuego i Joaba – dwa tysiące ośmiuset osiemnastu;
12 potomków Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
13 potomków Zattu – ośmiuset czterdziestu pięciu;
14 potomków Zakkaja – siedmiuset sześćdziesięciu;
15 potomków Binnuja – sześciuset czterdziestu ośmiu;
16 potomków Bebaja – sześciuset dwudziestu ośmiu;
17 potomków Azgada – dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch;
18 potomków Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu siedmiu;
19 potomków Bigwaja – dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;
20 potomków Adina – sześciuset pięćdziesięciu pięciu;
21 potomków Atera z rodu Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu;
22 potomków Chaszuma – trzystu dwudziestu ośmiu;
23 potomków Besaja – trzystu dwudziestu czterech;
24 potomków Charifa – stu dwunastu;
25 potomków Gibeona – dziewięćdziesięciu pięciu;
26 ludzi z Betlejem i Netofy – stu osiemdziesięciu ośmiu;
27 ludzi pochodzących z Anatot – stu dwudziestu ośmiu;
28 ludzi pochodzących z Bet-Azmawet – czterdziestu dwóch;
29 ludzi z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech;
30 ludzi z Ramy i Geby – sześciuset dwudziestu jeden;
31 ludzi z Mikmas – stu dwudziestu dwóch;
32 ludzi z Betel i z Aj – stu dwudziestu trzech;
33 ludzi z drugiego Nebo – pięćdziesięciu dwóch;
34 potomków drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
35 potomków Charima – trzystu dwudziestu;
36 ludzi pochodzących z Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu;
37 ludzi pochodzących z Lod, Chadid i Ono – siedmiuset dwudziestu jeden;
38 ludzi pochodzących z Senai – trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.
39 Kapłani: potomków Jedajasza z domu Jozuego – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;
40 potomków Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch;
41 potomków Paschura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;
42 potomków Charima – tysiąc siedemnastu.
43 Lewici: potomków Jozuego spośród rodów Kadmiela, spośród potomków Hodwy – siedemdziesięciu czterech.
44 Śpiewacy: potomków Asafa – stu czterdziestu ośmiu.
45 Odźwierni: potomków Szalluma, potomków Atera, potomków Talmona, potomków Akkuba, potomków Chatity, potomków Szobaja – stu trzydziestu ośmiu.
46 Słudzy świątynni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,
47 synowie Kerosa, synowie Siy, synowie Padona,
48 synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Szalmaja,
49 synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara,
50 synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody,
51 synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha,
52 synowie Besaja, synowie Meunitów, synowie Nefisytów,
53 synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,
54 synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy,
55 synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Tamacha,
56 synowie Nesjacha i synowie Chatify.
57 Synowie sług Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy,
58 synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,
59 synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pokeret-Hassebajima i synowie Amona.
60 Łącznie sług świątynnych i sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.
61 A oto ci, którzy powrócili z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon oraz Immer, lecz nie potrafili udowodnić, że oni sami i rody ich ojców pochodzą z Izraela: 62 potomkowie Delajasza, potomkowie Tobiasza, potomkowie Nekody – sześciuset czterdziestu dwóch.
63 Spośród kapłanów zaś: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i był nazywany jego imieniem. 64 Szukali oni zapisów o sobie w rodowodach, lecz się żaden nie znalazł; jako nieczyści zostali więc odsunięci od kapłaństwa. 65 Namiestnik zakazał im spożywania darów najświętszych, dopóki nie pojawi się kapłan dla Urim i Tummim.
66 Całe zgromadzenie liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób. 67 Ponadto ich niewolników i niewolnic było siedem tysięcy trzysta trzydzieścioro siedmioro; śpiewaków i śpiewaczek – dwieście czterdzieścioro pięcioro.
68 Wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć; osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
69 Część naczelników rodów złożyła dary na potrzeby służby świątynnej. Namiestnik zaś złożył w skarbcu tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz i pięćset trzydzieści szat kapłańskich. 70 A niektórzy z naczelników rodów złożyli w skarbcu na potrzeby służby świątynnej dwadzieścia tysięcy drachm złota i dwa tysiące dwieście min srebra. 71 Natomiast reszta ludu złożyła dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra oraz sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich.
72 Kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, część ludu, słudzy świątynni oraz cały Izrael osiedlili się w swoich miastach. Nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici byli już w swoich miastach.