Odbudowa murów i trudności z tym związane
Odbudowa murów Jerozolimy
1 Arcykapłan Eliaszib i jego bracia kapłani odbudowali Bramę Owczą. Poświęcili ją i wstawili jej wrota; poświęcili ją aż do Wieży Stu i dalej, aż do Wieży Chananela.
2 Obok niego budowali ludzie z Jerycha; a obok budował Zakkur, syn Imriego.
3 Bramę Rybną budowali synowie Hassenai: oni wprawili jej belki i wstawili wrota, zasuwy i poprzeczki.
4 Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa; obok nich naprawiał Meszullam, syn Berekiasza, syna Meszezabela; obok nich naprawiał Sadok, syn Baany.
5 Obok nich naprawiali Tekoici; lecz ich dostojnicy nie ugięli karku, aby pracować dla swego pana.
6 Bramę Starą naprawiali: Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza; wprawili jej belki i wstawili wrota, zasuwy i poprzeczki.
7 Obok nich naprawiał Melatiasz Gibeonita i Jadon Meronotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy, podlegający namiestnikowi obszarów za Rzeką.
8 Obok niego naprawiał złotnik Uzzjel, syn Charhajasza; obok niego naprawiał Chananiasz, jeden z wytwórców wonności. Odbudowali oni Jerozolimę aż do Muru Szerokiego.
9 Obok nich naprawiał Refajasz, syn Chura, zwierzchnik nad połową okręgu Jerozolimy.
10 Obok nich, naprzeciw swego domu, naprawiał Jedajasz, syn Charumafa; a obok niego naprawiał Chattusz, syn Chaszabnejasza. 11 Następny odcinek naprawiał Malkiasz, syn Charima, i Chaszszub, syn Pachat-Moaba, przy Wieży Piekarników.
12 Obok nich naprawiał ze swymi córkami Szallum, syn Hallochesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu Jerozolimy.
13 Bramę Doliny naprawiał Chanun z mieszkańcami Zanoach; wstawili oni wrota, zasuwy i poprzeczki. Odbudowali też tysiąc łokci muru, aż do Bramy Śmietników. 14 Bramę Śmietników naprawiał Malkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet-Hakkerem; odbudował ją, wstawił wrota, zasuwy i poprzeczki.
15 Bramę Źródlaną naprawiał Szallun, syn Kol-Chozego, zwierzchnik okręgu Mispy; pokrył ją dachem, wstawił wrota, zasuwy i poprzeczki. Także mur Sadzawki Szelach przy ogrodzie królewskim odbudował aż do stopni prowadzących w dół z Miasta Dawida.
16 Za nim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, zwierzchnik połowy okręgu Bet-Sur, aż do grobów Dawida, a następnie do wykopanej sadzawki i aż do domu wojowników.
17 Za nim naprawiali lewici: Rechum, syn Baniego; obok niego naprawiał Chaszabiasz, zwierzchnik połowy okręgu Keili, za swój okręg.
18 Za nim naprawiali ich bracia: Bawwaj, syn Chenadada, zwierzchnik drugiej połowy okręgu Keili.
19 Obok niego, na następnym odcinku, naprawiał Ezer, syn Jozuego, zwierzchnik Mispy: od miejsca naprzeciw podejścia do zbrojowni aż do zakrętu.
20 Za nim, następny odcinek: od zakrętu do wejścia do domu arcykapłana Eliasziba, z zapałem naprawiał Baruch, syn Zabbaja.
21 Za nim, następny odcinek: od wejścia do domu Eliasziba aż do końca domostwa Eliasziba, naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa.
22 Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy tej okolicy. 23 Za nimi, naprzeciwko swych domów, naprawiali: Beniamin i Chaszszub. Za nimi, obok swego domu, naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza.
24 Za nim, następny odcinek: od domu Azariasza do zakrętu i Narożnika, naprawiał Binnuj, syn Chenadada. 25 Palal, syn Uzzaja – od zakrętu i wieży wznoszącej się nad górnym domem królewskim, przy dziedzińcu wartowni. Za nim Pedajasz, syn Parosza, 26 – a słudzy świątynni mieszkali wówczas w Ofelu – aż do Bramy Wodnej od wschodu i do wystającej wieży.
27 Za nim, następny odcinek: sprzed wielkiej wystającej wieży aż do muru Ofelu naprawiali Tekoici.
28 Powyżej Bramy Końskiej naprawiali kapłani, każdy naprzeciw swego domu.
29 Za nimi, naprzeciw swego domu, naprawiał Sadok, syn Immera. Za nim naprawiał Szemajasz, syn Szekaniasza, strażnik Bramy Wschodniej.
30 Za nim, następny odcinek, naprawiał Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Salafa. Za nim, naprzeciw swego mieszkania, naprawiał Meszullam, syn Berekiasza.
31 Za nim naprawiał Malkiasz jeden ze złotników, aż do domu sług świątynnych i kupców, naprzeciw Bramy Mifkad i aż do narożnego tarasu. 32 Między narożnym tarasem a Bramą Owczą naprawiali złotnicy i kupcy.
Przeszkody w odbudowie
33 Kiedy Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, wpadł w wielki gniew, rozzłościł się i zaczął szydzić z Judejczyków. 34 Mówił wobec swych braci i wojska Samarii: Cóż ci nędzni Judejczycy robią? Czy mamy im na to pozwolić? Czy złożą ofiary, czy któregoś dnia ukończą to dzieło? Czyż zdołają ożywić kamienie ze stert spalonych na popiół? 35 Wtedy Tobiasz Ammonita, stojący obok niego, dodał: Nawet jeśli cokolwiek zbudują, to wskoczy lis i rozwali ich kamienny mur!
36 Słuchaj, nasz Boże, jak bardzo zostaliśmy wyszydzeni! Niech to urąganie spadnie na ich głowy i wydaj ich na łup w ziemi niewoli! 37 Nie przykrywaj ich winy, a ich grzech niech nie pozostanie przed Tobą zmazany, bo dopuścili się zniewagi wobec budujących!
38 Tak więc odbudowywaliśmy ten mur, który został w całości połączony ze sobą aż do połowy swej wysokości, a lud z zapałem pracował.