Kapłani i lewici
1 Oto kapłani i lewici, którzy przybyli wraz z Zorobabelem, synem Szealtiela i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, 2 Amariasz, Malluk, Chattusz, 3 Szekaniasz, Rechum, Meremot, 4 Iddo, Ginnetoj, Abiasz, 5 Mijjamin, Maadiasz, Bilga, 6 Szemajasz, Jojarib, Jedajasz, 7 Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. To byli zwierzchnicy kapłanów oraz ich bracia za dni Jozuego.
8 Lewici: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz – on ze swymi braćmi był odpowiedzialny za hymny dziękczynne, 9 Bakbukiasz zaś i Unni ze swymi braćmi stali naprzeciw nich na straży.
10 Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim ojcem Eliasziba, Eliaszib ojcem Jojady. 11 Jojada był ojcem Jonatana, a Jonatan ojcem Jadduy.
12 Za dni Jojakima naczelnikami rodów byli kapłani: Merajasz w rodzie Serajasza, Chananiasz w rodzie Jeremiasza, 13 Meszullam w rodzie Ezdrasza, Jehochanan w rodzie Amariasza, 14 Jonatan w rodzie Meliku, Józef w rodzie Szekaniasza, 15 Adna w rodzie Charima, Chelkaj w rodzie Merajota, 16 Zachariasz w rodzie Iddo, Meszullam w rodzie Ginnetona, 17 Zikri w rodzie Abiasza, w rodzie Minjamina, Piltaj w rodzie Moadiasza, 18 Szammua w rodzie Bilgi, Jonatan w rodzie Szemajasza, 19 Mattenaj w rodzie Jojariba, Uzzi w rodzie Jedajasza, 20 Kallaj w rodzie Sallu, Eber w rodzie Amoka, 21 Chaszabiasz w rodzie Chilkiasza, Netaneel w rodzie Jedajasza.
22 Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy spisano naczelników rodów, lewitów i kapłanów w dokumencie sięgającym czasów króla Dariusza Persa.
23 Naczelnicy zaś rodów lewickich zostali spisani w księdze kronik, lecz tylko do czasów Jochanana, wnuka Eliasziba. 24 Oto naczelnicy lewitów: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, syn Kadmiela. Ich bracia mieli – zgodnie z nakazem Dawida, męża Bożego – śpiewać pieśni uwielbienia, stojąc naprzeciw siebie według takiej kolejności oddziałów: 25 Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz. Odźwierni zaś – Meszullam, Talmon i Akkub – pełnili straże przy składnicach u bram. 26 Wszyscy oni pełnili służbę w czasach Jojakima, syna Jozuego, syna Josadaka, w czasach namiestnika Nehemiasza i pisarza kapłana Ezdrasza.
Poświęcenie muru
27 W celu poświęcenia muru Jerozolimy odszukano lewitów, aby przybyli ze wszystkich swoich siedzib do Jerozolimy i dokonali poświęcenia wśród radości, dziękczynienia i pieśni, przy dźwięku cymbałów, harf i lir. 28 Zgromadzili się więc śpiewacy z całej okolicy Jerozolimy i z osiedli Netofatytów 29 i z Bet-Haggilgal, a także z wiosek Geba i Azmawet. Śpiewacy bowiem zbudowali sobie osady wokół Jerozolimy. 30 Kapłani i lewici dokonali oczyszczenia, najpierw siebie, a potem ludu, bram i muru.
31 A ja wprowadziłem zwierzchników judzkich na mury. Ustawiłem dwa wielkie chóry śpiewające pieśni dziękczynne. Jeden z nich szedł po murach w prawo, w kierunku Bramy Śmietników. 32 Za nim kroczył Hoszajasz z połową zwierzchników judzkich 33 oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszullam, 34 Juda, Beniamin, Szemajasz, Jeremiasz, 35 pośród kapłanów z trąbami. A Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa, 36 oraz jego bracia: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netaneel, Juda i Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego. Natomiast pisarz Ezdrasz szedł przed nimi.
37 Po dojściu do Bramy Źródlanej szli w górę schodami do Miasta Dawidowego i wchodzili na mur obok pałacu Dawida, w kierunku Bramy Wodnej od wschodu.
38 Drugi chór śpiewający pieśni dziękczynne szedł wzdłuż muru w przeciwnym kierunku; szedłem w nim ja wraz z drugą połową zwierzchników ludu. Szli obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, 39 i dalej obok Bramy Efraima ku Bramie Jeszana, Bramie Rybnej, Wieży Chananela i Wieży Mea, aż do Bramy Owczej, i zatrzymali się przy Bramie Więziennej. 40 Oba chóry śpiewające pieśni dziękczynne ustawiły się przed domem Bożym. I ja również, wraz z połową zwierzchników ludu. 41 Kapłani: Eliakim, Maasejasz, Minjamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz i Chananiasz z trąbami. 42 Także Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy usłyszano śpiewaków, którym przewodził Jizrachiasz. 43 Złożono w owym dniu liczne ofiary. Cieszono się, gdyż Bóg sprawił im wielką radość. Cieszyły się również kobiety i dzieci, a radość Jerozolimy słyszano z daleka.
44 W tym dniu ustanowiono nadzorców nad składnicami zapasów: darów ofiarnych, pierwocin i dziesięcin. Mieli oni gromadzić ustalone Prawem udziały dla kapłanów i lewitów z posiadłości miejskich. Radością Judy byli bowiem kapłani i lewici pełniący służbę.
45 Pełnili oni służbę dla swego Boga i służbę oczyszczenia, podobnie jak śpiewacy i odźwierni, zgodnie z nakazem Dawida i jego syna, Salomona. 46 Już dawno bowiem, w czasach Dawida, Asaf został ustanowiony zwierzchnikiem śpiewaków, odpowiedzialnym za śpiew pieśni uwielbienia i pieśni dziękczynnych dla Boga. 47 W czasach zaś Zorobabela, a potem Nehemiasza, cały Izrael składał dary na codzienne potrzeby śpiewaków i odźwiernych. Ofiarowywano też dary święte lewitom, a lewici ofiarowywali je potomkom Aarona.