Spisy ludności i poświęcenie murów
Osiedlenie się Judejczyków w stolicy
1 Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie. Reszta zaś ludu rzucała losy, aby wyznaczyć co dziesiątego dla zamieszkania w świętym mieście Jerozolimie, podczas gdy dziewięciu pozostałych miało pozostać w swoich miastach. 2 A lud błogosławił wszystkich, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie.
3 Oto przywódcy okręgu, którzy zamieszkali w Jerozolimie – a w miastach Judy każdy osiedlał się w swojej posiadłości, w swoich miastach: Izraelici, kapłani, lewici, słudzy świątynni i potomkowie sług Salomona – 4 w Jerozolimie zaś zamieszkali potomkowie Judy i Beniamina. Spośród potomków Judy: Atajasz, syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalaleela. Spośród potomków Peresa: 5 Maasejasz, syn Barucha, syna Kol-Chozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, syna Zachariasza, syna Szilonity. 6 Wszystkich potomków Peresa, osiadłych w Jerozolimie, było czterystu sześćdziesięciu ośmiu dzielnych mężczyzn.
7 A oto potomkowie Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Jeszajasza, 8 a po nim Gabbaj, Sallaj: dziewięciuset dwudziestu ośmiu. 9 Joel, syn Zikriego, był ich dowódcą, a Juda, syn Hassenui, był zastępcą komendanta miasta.
10 Spośród kapłanów: Jedajasz, syn Jojariba, Jakin, 11 Serajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnika domu Bożego, 12 i jego bracia, pełniący służbę w świątyni: ośmiuset dwudziestu dwóch. I Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza, 13 i jego bracia, przywódcy rodów: dwustu czterdziestu dwóch. I Amaszsaj, syn Azarela, syna Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera, 14 i jego bracia, waleczni wojownicy: stu dwudziestu ośmiu; ich dowódcą był Zabdiel, syn Haggedolima.
15 Spośród lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, syna Bunniego. 16 Szabbetaj i Jozabad spośród zwierzchników lewickich, zostali wyznaczeni do nadzorowania posługi na zewnątrz domu Bożego. 17 Mattaniasz, syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, rozpoczynał intonację śpiewu podczas modlitwy. Bakbukiasz zajmował drugie miejsce pośród swych braci; następnie Abda, syn Szammuy, syna Galala, syna Jedutuna. 18 Wszystkich lewitów było w świętym mieście dwustu osiemdziesięciu czterech.
19 Odźwierni: Akkub, Talmon oraz ich bracia, strażnicy bram: stu siedemdziesięciu dwóch.
20 Pozostali Izraelici, kapłani i lewici mieszkali we wszystkich miastach judzkich, każdy w swej posiadłości.
21 Słudzy świątynni mieszkali na Ofelu; przewodzili im Sicha i Giszpa.
22 Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi, syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki. Należał on do potomków Asafa, śpiewających podczas służby w domu Bożym.
23 Był bowiem w ich sprawie dekret królewski i ustalenie dotyczące codziennej kolejności śpiewających.
24 Petachiasz, syn Meszezabela, spośród potomków Zeracha, syna Judy, odpowiadał przed królem za wszystkie sprawy dotyczące ludu. 25 Co się zaś tyczy osad wiejskich z przynależnymi polami, to potomkowie Judy mieszkali w: Kiriat-Arba i należących do niego miejscowościach, Dibonie i należących do niego miejscowościach, Jekabseel i należących do niego osadach, 26 oraz w: Jeszui, Moladzie, Bet-Pelet, 27 Chasar-Szual, Beer-Szebie i należących do niej miejscowościach, 28 w Siklag, Mekonie i należących do niego miejscowościach, 29 w En-Rimmon, Sorze, Jarmut, 30 Zanoach, Adullam i należących do niego osadach, w Lakisz i należących do niego polach, Azece i należących do niej miejscowościach. Osiedlili się zatem od Beer-Szeby do Doliny Hinnom.
31 Potomkowie Beniamina osiedlili się od Geby, Mikmas, Ajja i Betel z należącymi do niego miejscowościami: 32 Anatot, Nob, Anania, 33 Chasor, Rama, Gittaim, 34 Chadid, Seboim, Neballat, 35 Lod i Ono w Dolinie Rzemieślników. 36 A spośród lewitów część zmian z Judy osiadła na terytorium Beniamina.