Misja Nehemiasza do Jerozolimy
Modlitwa Nehemiasza
1 Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza. W roku dwudziestym, w miesiącu Kislew, przebywałem w twierdzy Suza. 2 Wtedy przybył z ludźmi z Judy jeden z moich braci, Chanani. Pytałem ich o ocalałych Judejczyków, którzy uniknęli niewoli, i o Jerozolimę. 3 Oni mi zaś odpowiedzieli: Ci, którzy w tamtejszej prowincji uniknęli niewoli, znajdują się w wielkiej nędzy i poniżeniu. Mury Jerozolimy są zburzone, a jej bramy spalone ogniem. 4 Gdy usłyszałem te wieści, usiadłem, płacząc. Trwałem w żałobie przez wiele dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. 5 Mówiłem: Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i przerażający! Ty dochowujesz przymierza i łaski wobec miłujących Cię i zachowujących Twoje przykazania. 6 Niech Twoje ucho będzie uważne a oczy otwarte, abyś wysłuchał błagania Twego sługi, które zanoszę teraz przed Ciebie dniem i nocą za Twoje sługi, dzieci Izraela. Wyznaję grzechy dzieci Izraela, które popełniliśmy wobec Ciebie; zgrzeszyliśmy także ja i dom mojego ojca! 7 Ciężko obraziliśmy Ciebie, nie zachowaliśmy Twoich przykazań, przepisów i nakazów, które dałeś swemu słudze, Mojżeszowi. 8 Wspomnij jednak o obietnicy danej swemu słudze, Mojżeszowi: Jeśli wy będziecie niewierni, to Ja rozproszę was między narodami. 9 Lecz jeśli wrócicie do Mnie i będziecie przestrzegać Moich przykazań i je wykonywać, to choćby wasi wygnańcy byli rozproszeni po krańce niebios, zbiorę ich stamtąd i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem na mieszkanie dla Mego imienia. 10 Oni przecież są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potęgą swej ręki. 11 Ach, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na błaganie Twego sługi i na błaganie Twych sług, którzy mają upodobanie w okazywaniu bojaźni wobec Twego imienia! Obdarz dzisiaj pomyślnością Twego sługę; daj, aby znalazł życzliwość u tego człowieka! Byłem bowiem podczaszym króla.