Jezus przed Piłatem
(Mt 27,1-2.Mt 11-14Łk 23,1-5J 18,28-38)
1 Wczesnym rankiem zebrali się na naradę arcykapłani razem z przełożonymi, nauczycielami Prawa i całym Sanhedrynem. Związali Jezusa, wyprowadzili i wydali Piłatowi. 2 Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem Żydów? On odpowiedział: Ty to mówisz. 3 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. 4 Piłat więc zapytał ponownie: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, o jak wiele rzeczy Cię oskarżają. 5 Jezus jednak nic już nie odpowiedział, co dziwiło Piłata.
Jezus skazany na śmierć
(Mt 27,15-26Łk 23,13-25J 18,39—19,16)
6 Z okazji świąt uwalniał im jednego więźnia, tego, o którego prosili. 7 A razem z buntownikami, którzy w czasie rozruchów popełnili morderstwo, był uwięziony przestępca imieniem Barabasz. 8 Tłum więc podszedł i zaczął prosić, żeby postąpił zgodnie ze zwyczajem. 9 Wtedy Piłat oznajmił: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów? 10 Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go z nienawiści. 11 Tymczasem arcykapłani podburzyli tłum, żeby raczej uwolnił im Barabasza. 12 Wówczas Piłat ponownie ich zapytał: Co więc chcecie, abym uczynił z Tym, którego nazywacie królem Żydów? 13 Ale oni krzyczeli: Ukrzyżuj Go! 14 Wtedy Piłat zapytał: Co właściwie złego uczynił? Oni jednak jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! 15 Wówczas Piłat, chcąc zadowolić tłum, postanowił uwolnić im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał im na ukrzyżowanie.
Żołnierze drwią z Jezusa
(Mt 27,27-31J 19,2-3)
16 Wtedy żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział. 17 Ubrali Go w purpurę i nałożyli Mu wieniec upleciony z cierni. 18 I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, królu Żydów! 19 Bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego, przyklękali i kłaniali się Mu. 20 A kiedy Go wyszydzili, ściągnęli z niego purpurę, ubrali w Jego własne szaty i wyprowadzili, aby Go ukrzyżować.
Ukrzyżowanie Jezusa
(Mt 27,32-44Łk 23,26-43J 19,17-27)
21 Zmusili też niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby poniósł Jego krzyż. 22 Kiedy przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki, 23 podali Mu wino zmieszane z mirrą, ale On nie wziął. 24 Potem Go ukrzyżowali i rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie losy, żeby rozstrzygnąć, co kto ma wziąć. 25 A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. 26 Umieszczono też napis określający Jego winę: Król Żydów. 27 Wraz z Nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawej, a drugiego po Jego lewej stronie. 29 Ci, którzy przechodzili tamtędy, bluźnili, kiwali głowami i mówili: Ej! Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, 30 uratuj samego siebie i zejdź z krzyża! 31 Podobnie arcykapłani z nauczycielami Prawa kpili sobie i mówili: Innych uratował, a sam siebie nie może. 32 Mesjasz, król Izraela, niech zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Urągali Mu również ci, którzy razem z Nim byli ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
(Mt 27,45-56Łk 23,44-49J 19,28-30)
33 O godzinie szóstej ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani , to znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś? 35 Gdy to usłyszeli ci, którzy stali obok, powiedzieli: Eliasza woła. 36 Wtedy ktoś podbiegł, nasączył gąbkę octem, umocował na trzcinie, podał Mu do picia i powiedział: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć! 37 Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 38 A zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części, od góry aż do dołu. 39 Setnik natomiast, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: Naprawdę, ten Człowiek był Synem Boga. 40 Były tam też kobiety przyglądające się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Małego i Józefa oraz Salome, 41 które, gdy był w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały, oraz wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.
Pogrzeb Jezusa
(Mt 27,57-61Łk 23,50-56J 19,38-42)
42 A ponieważ był dzień Przygotowania, czyli dzień przed szabatem, gdy już zapadł wieczór, 43 przyszedł Józef z Arymatei, dostojnik Rady, który także oczekiwał Królestwa Boga. Zdobył się na odwagę, poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 44 Piłat zdziwił się, że On już nie żyje, zawołał setnika i zapytał, czy dawno umarł. 45 A gdy setnik mu to potwierdził, wydał zwłoki Józefowi. 46 Wówczas Józef kupił płótno, zdjął ciało, owinął płótnem i złożył w grobowcu wyciosanym w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień. 47 Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się natomiast, gdzie Go pochowano.