WPROWADZENIE I PIERWSZA DZIAŁALNOŚĆ W KAFARNAUM
Nauczanie Jana Chrzciciela
(Mt 3,1-12Łk 3,1-9.Łk 15-17J 1,19-28)
1 Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga. 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto posyłam przed Tobą Mojego wysłannika,
który Tobie przygotuje drogę.
3 Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie przed Nim ścieżki.
4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów. 5 Schodzili się do niego ludzie z całej Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Wyznawali swoje grzechy, a on ich chrzcił w rzece Jordan. 6 Jan nosił okrycie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder. Żywił się szarańczą i miodem leśnym 7 I tak głosił: Idzie za mną potężniejszy ode mnie, przed którym nie jestem godny schylić się, aby rozwiązać rzemyk Jego sandałów. 8 Ja ochrzciłem was wodą, On zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym.
Chrzest Jezusa
(Mt 3,13-17Łk 3,21-22)
9 W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został w Jordanie ochrzczony przez Jana. 10 Zaraz też wyszedł z wody i ujrzał rozdzielające się niebiosa oraz Ducha, który zstąpił na Niego jakby gołębica. 11 Rozległ się również głos z nieba: Ty jesteś Moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie.
Kuszenie Jezusa
(Mt 4,1-11Łk 4,1-13)
12 Następnie Duch zaprowadził Go na pustynię. 13 Był tam czterdzieści dni poddawany przez szatana próbie. Przebywał wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali.
Początek działalności Jezusa w Galilei
(Mt 4,12-17Łk 4,14-15)
14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Dobrą Nowinę Boga. 15 Mówił: Nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.
Powołanie pierwszych uczniów
(Mt 4,18-22Łk 5,1-11)
16 Kiedy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. 17 Powiedział do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. 18 Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. 19 Gdy odszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana, jak w łodzi naprawiali sieci. 20 Ich również zaraz powołał, a oni pozostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za Nim.
Uzdrowienie opętanego
(Łk 4,31-37)
21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz też w dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak Ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Prawa. 23 A był właśnie w ich synagodze człowiek opanowany przez ducha nieczystego, który zaczął krzyczeć: 24 Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kto jesteś: Święty Boga! 25 Jezus jednak zgromił go: Zamilcz i wyjdź z niego! 26 Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i głośno krzycząc wyszedł z niego. 27 Wszystkich ogarnęło zdumienie i zaczęli pytać jeden drugiego: Co to jest? To jakaś nowa nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. 28 I wieść o Nim rozeszła się szybko po całej Galilei.
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
(Mt 8,14-17Łk 4,38-41)
29 Zaraz po wyjściu z synagogi poszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa Szymona leżała, bo miała gorączkę. Od razu też powiedziano Mu o niej. 31 Jezus więc podszedł, chwycił ją za rękę i podniósł, a gorączka ją opuściła i teściowa im usługiwała. 32 Wieczorem, gdy zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich chorych i owładniętych przez demony. 33 Całe miasto zebrało się przed drzwiami. 34 On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził liczne demony. Nie pozwalał jednak mówić demonom, ponieważ Go znały.
Nauczanie w Galilei
(Łk 4,42-44)
35 Rano, jeszcze przed świtem, wstał, udał się na odludne miejsce i tam się modlił. 36 Szymon i jego towarzysze pośpieszyli za Nim. 37 Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. 38 On jednak im oznajmił: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem. 39 I chodził po całej Galilei, głosząc Ewangelię w synagogach i wypędzając demony.
Oczyszczenie trędowatego
(Mt 8,1-4Łk 5,12-16)
40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty, padł przed Nim na kolana i błagał: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 41 Jezus ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony! 42 I trąd natychmiast go opuścił, i został oczyszczony. 43 Zaraz też Jezus odprawił go i surowo mu nakazał: 44 Pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za swoje oczyszczenie złóż nakazaną przez Mojżesza ofiarę, jako świadectwo dla nich. 45 On jednak wyszedł i zaczął to rozgłaszać i rozpowiadać, dlatego Jezus nie mógł już jawnie pokazać się w mieście, ale przebywał w miejscach niezamieszkałych. Ludzie zaś ze wszystkich stron schodzili się do Niego.