Zmartwychwstanie Jezusa
(Mk 16,1-8Łk 24,1-12J 20,1-10)
1 A gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. 2 Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. 4 Strażnicy na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. 5 Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. 6 Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. 8 Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego uczniom. 9 Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. 10 Wtedy Jezus im powiedział: Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie Moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam Mnie zobaczą.
Przekupienie strażników
11 Gdy one jeszcze były w drodze, niektórzy ze strażników dotarli już do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co się wydarzyło. 12 Ci zaś zebrali się z przełożonymi ludu, a po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy 13 i polecili im: Rozgłaszajcie: W nocy, gdy spaliśmy, przyszli Jego uczniowie i Go wykradli. 14 A gdyby namiestnik się o tym dowiedział, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotów. 15 Wzięli więc pieniądze i postąpili, jak im polecono. I tak rozeszła się ta wieść wśród Żydów i znana jest po dzień dzisiejszy.
Nakaz misyjny
(Mk 16,14-18Łk 24,36-49J 20,19-23Dz 1,6-8)
16 Potem jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą Jezus im wskazał. 17 A gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali. 18 Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20 nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.