GENEALOGIA I DZIECIŃSTWO
Rodowód Jezusa Chrystusa
(Łk 3,23-38)
1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama, 4 Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, 5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była żona Uriasza. 7 Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, 8 Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, 9 Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, 10 Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie uprowadzenia do niewoli babilońskiej.
12 Po uprowadzeniu do niewoli babilońskiej Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, 13 Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, 14 Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, 15 Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, 16 Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem.
17 Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście, od Dawida do niewoli babilońskiej czternaście i od niewoli babilońskiej do Chrystusa czternaście.
Narodziny Jezusa Chrystusa
(Łk 2,1-7)
18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Maria, Jego matka, była zaślubiona Józefowi. Zanim zamieszkali razem, okazało się, że za sprawą Ducha Świętego spodziewa się Dziecka. 19 Jej mąż Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. 20 Gdy nad tym rozmyślał, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo Dziecko, którego oczekuje, jest z Ducha Świętego. 21 Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od grzechów. 22 To wszystko się stało, aby spełniło się, co Pan zapowiedział przez proroka:
23 Oto panna pocznie i urodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel , to znaczy: Bóg z nami . 24 Kiedy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. 25 Nie żył z nią jednak, aż urodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.