JAN CHRZCICIEL
Nauczanie Jana Chrzciciela
(Mt 3,1-12Mk 1,1-8J 1,19-28)
1 Działo się to w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza. Poncjusz Piłat był wówczas namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i Ziemi Trachonickiej, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, 2 arcykapłanami byli Annasz i Kajfasz. Wtedy Bóg przemówił na pustyni do Jana, syna Zachariasza. 3 Jan przemierzył więc całą krainę nad Jordanem, głosząc chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów, 4 jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie przed Nim ścieżki.
5 Każda dolina zostanie zasypana,
każda góra i pagórek zostaną zrównane,
kręte drogi będą wyprostowane,
a nierówności wygładzone.
6 Każdy człowiek zobaczy zbawienie Boga.
7 Do tłumów, które przychodziły, aby się ochrzcić, mówił: Plemię żmijowe, kto wam podsunął myśl, że można uciec przed nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc owoce godne opamiętania. Nie próbujcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Zapewniam was: Bóg może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. 9 Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. 10 Zgromadzeni pytali Jana: Co więc powinniśmy czynić? 11 Odpowiedział im: Kto ma dwie koszule, niech się podzieli z tym, który nie ma, kto ma pożywienie, niech uczyni podobnie. 12 Przyszli również celnicy, aby się ochrzcić i pytali Go: Nauczycielu, co powinniśmy czynić? 13 On zaś odpowiedział im: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam się należy. 14 Pytali Go też żołnierze: A my co powinniśmy czynić? Odpowiedział im: Nikomu nie dokuczajcie i niczego nie wymuszajcie. Niech wam wystarczy wasz żołd.
15 Gdy lud wyczekiwał z niepewnością i wszyscy snuli domysły w sercach, czy przypadkiem Jan nie jest Mesjaszem, 16 wtedy oświadczył im: Ja was chrzczę wodą, ale nadchodzi potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka Jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. 17 Ma w ręku przetak, aby oczyścić swoje klepisko i pszenicę zebrać do spichlerza. Plewy zaś spali w ogniu nieugaszonym. 18 Przekazywał też wiele innych pouczeń i głosił ludowi Dobrą Nowinę. 19 Lecz tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu wszystkich złych uczynków, które popełnił, 20 do tego wszystkiego dodał i to, że zamknął Jana w więzieniu.
CHRZEST I KUSZENIE JEZUSA
Chrzest Jezusa
(Mt 3,13-17Mk 1,9-11)
21 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo 22 i Duch Święty zstąpił na Niego w cielesnej postaci jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba: Ty jesteś Moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie.
Rodowód Jezusa Chrystusa
(Mt 1,1-17)
23 Gdy Jezus zaczął nauczać, miał około trzydziestu lat. Był jak mniemano synem Józefa, Eliego, 24 Mattata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, 25 Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Naggaja, 26 Maata, Matatiasza, Semeiego, Josecha, Jody, 27 Joanana, Resy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, 28 Melchiego, Addiego, Kosama, Elmadana, Era, 29 Jezusa, Eliezera, Jorima, Mattata, Lewiego, 30 Symeona, Judy, Józefa, Jony, Eliakima, 31 Meleasza, Menny, Mattata, Natana, Dawida, 32 Jessego, Jobeda, Booza, Sali, Naassona, 33 Aminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy, 34 Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora, 35 Serucha, Ragaua, Faleka, Ebera, Sali, 36 Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, 37 Matusali, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama, 38 Enosa, Seta, Adama, Boga.