Jezus przed Piłatem i Herodem
(Mt 27,1-2.Mt 11-14Mk 15,1-5J 18,28-38)
1 I całe zgromadzenie powstało, zaprowadzili Jezusa do Piłata 2 I zaczęli Go oskarżać. Mówili: Stwierdziliśmy, że buntuje nasz naród, wstrzymuje go od płacenia podatków cesarzowi i mówi, że sam jest Mesjaszem, królem. 3 Wówczas Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem Żydów? On odpowiedział: Ty to mówisz. 4 Wtedy Piłat oznajmił arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. 5 Oni jednak coraz natarczywiej oskarżali Go: Swoim nauczaniem buntuje lud w całej Judei. Zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj.
6 Gdy Piłat to usłyszał, zapytał: Czy ten człowiek jest Galilejczykiem? 7 A gdy dowiedział się, że Herod ma nad Nim władzę, odesłał Go do Heroda, który był właśnie w tych dniach w Jerozolimie. 8 Na widok Jezusa Herod niezmiernie się ucieszył, bo od dłuższego czasu pragnął Go zobaczyć. Słyszał o Nim i miał nadzieję, że ujrzy jakiś znak, dokonany przez Niego. 9 Zadawał Mu wiele pytań, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. 10 Arcykapłani i nauczyciele Prawa stali wokoło i z zacietrzewieniem Go oskarżali. 11 Wtedy Herod ze swoimi żołnierzami wyszydził Go, ubrał w lśniącą szatę i odesłał do Piłata. 12 W tym dniu Herod z Piłatem zostali przyjaciółmi. Wcześniej bowiem żyli we wzajemnej wrogości.
Jezus skazany na śmierć
(Mt 27,15-26Mk 15,6-15J 18,39—19,16)
13 Piłat zaś zwołał arcykapłanów, przywódców oraz lud 14 i powiedział do nich: Przyprowadziliście do mnie tego Człowieka jako podżegacza ludu. Ja jednak przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w tym Człowieku żadnego powodu, dla którego Go oskarżacie. 15 Herod także, bo odesłał Go do nas. Nie popełnił zatem niczego, czym zasłużyłby na śmierć. 16 Każę Go więc ubiczować i uwolnię. 18 Wtedy wszyscy razem zawołali: Tego strać, a uwolnij nam Barabasza! 19 A został on wtrącony do więzienia za wywołanie rozruchów w mieście i za zabójstwo. 20 Piłat jednak ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. 21 Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! 22 Wtedy po raz trzeci powiedział do nich: Co On właściwie złego uczynił? Nie znalazłem w Nim żadnego powodu, by Go skazać na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. 23 Oni jednak głośno krzycząc, domagali się, aby został ukrzyżowany, a krzyki ich się wzmagały. 24 Piłat zatem postanowił, że stanie się według ich żądania. 25 I uwolnił tego, którego się domagali, a który został wtrącony do więzienia za rozruchy i zabójstwo. Jezusa natomiast wydał zgodnie z ich wolą.
Ukrzyżowanie Jezusa
(Mt 27,32-44Mk 15,21-32J 19,17-27)
26 A gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go dźwigał za Jezusem. 27 Szło też za Nim wielkie mnóstwo ludu, także kobiet, które płakały i żałośnie zawodziły nad Nim. 28 Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade Mną, lecz płaczcie nad sobą i swoimi dziećmi. 29 Zbliżają się bowiem dni, kiedy będą mówić: Szczęśliwe bezpłodne, bezdzietne i niekarmiące. 30 Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas . 31 Jeśli bowiem z zielonym drzewem tak się dzieje, to co będzie z uschłym?
32 Prowadzono także dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. 33 Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. 34 Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy podziale Jego szat rzucili losy. 35 Lud stał i się przyglądał. Przywódcy ludu natomiast szydzili i mówili: Innych uratował, niech ocali siebie, jeśli jest On tym wybranym Mesjaszem Boga. 36 Drwili z Niego również żołnierze, podchodzili i podawali Mu ocet. 37 Mówili: Jeśli jesteś królem Żydów, uratuj samego siebie. 38 Był też nad Nim napis: Ten jest królem Żydów.
39 Jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu i mówił: Czy nie Ty jesteś Mesjaszem? Ocal siebie samego i nas. 40 W odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział: Czy ty się Boga nie boisz? Ponosisz przecież tę samą karę. 41 My co prawda sprawiedliwie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. 42 I dodał: Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa. 43 Odpowiedział mu: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.
Śmierć Jezusa
(Mt 27,45-56Mk 15,33-41J 19,28-30)
44 Było już około godziny szóstej i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło a zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. 46 Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Mojego ducha . I po tych słowach oddał ducha. 47 Gdy setnik zobaczył, co się wydarzyło, uwielbiając Boga, powiedział: Naprawdę, ten Człowiek był sprawiedliwy. 48 A wszyscy, którzy się zgromadzili na to widowisko, gdy zobaczyli, co się wydarzyło, bijąc się w piersi, zawracali. 49 Natomiast ci, którzy Go znali, stali z daleka. Przyglądały się temu również kobiety, które towarzyszyły Jezusowi od Galilei.
Pogrzeb Jezusa
(Mt 27,57-61Mk 15,42-47J 19,38-42)
50 Był tam pewien członek Rady, imieniem Józef, człowiek dobry i sprawiedliwy. 51 Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego. Oczekiwał Królestwa Boga i nie zgadzał się z uchwałą ani z jej wykonaniem. 52 Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 53 A gdy je zdjął, owinął płótnem i złożył w grobowcu wykutym w skale, w którym dotąd jeszcze nikogo nie pochowano. 54 A był to Dzień Przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. 55 Były przy tym kobiety, które za Jezusem przyszły z Galilei. Zobaczyły grobowiec i to, jak złożono Jego ciało. 56 Gdy powróciły, przygotowały wonności i olejki.
ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE
Zmartwychwstanie Jezusa
(Mt 28,1-10Mk 16,1-8J 20,1-10)
W szabat jednak zgodnie z przykazaniem odpoczywały.