Inauguracja posługi arcykapłana
1 Ósmego dnia Mojżesz wezwał Aarona, jego synów oraz starszych Izraela. 2 Powiedział do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną za grzech oraz barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź je przed Pana. 3 Potem tak powiesz Izraelitom: Weźcie kozła na ofiarę przebłagalną za grzech oraz jednorocznego cielca i baranka, bez skazy, na ofiarę całopalną, 4 wołu i barana na ofiarę wspólnotową, aby je ofiarować przed Panem, oraz ofiarę pokarmową, zaprawioną oliwą. Dzisiaj bowiem Pan się wam ukaże.
5 Przyprowadzili więc przed Namiot Spotkania to, co im nakazał Mojżesz. Cała społeczność zbliżyła się i stanęła przed Panem. 6 Wtedy przemówił Mojżesz: Oto, co Pan nakazał uczynić, aby ukazała się wam chwała Pana. 7 Dalej zaś Mojżesz mówił do Aarona: Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech oraz ofiarę całopalną. Dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Ofiaruj dar ludu i dokonaj przebłagania za nich, tak jak rozkazał Pan.
8 Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza i zabił cielca na ofiarę przebłagalną za swój grzech. 9 Synowie Aarona przynieśli mu krew, a on umoczył palec we krwi i pomazał nią rogi ołtarza, a pozostałą krew wylał u podstawy ołtarza. 10 Tłuszcz zaś i nerki oraz płat tłuszczu na wątrobie z ofiary przebłagalnej za grzech spalił na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. 11 Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. 12 Następnie zabił ofiarę całopalną, a synowie Aarona podali mu krew, którą skropił ołtarz dookoła. 13 Podali mu też podzieloną na części ofiarą całopalną, razem z głową, a on spalił ją na ołtarzu. 14 Potem obmył wnętrzności i nogi i spalił je na ofiarę całopalną na ołtarzu.
15 Następnie złożył dar ludu. Wziął więc kozła, będącego ofiarą przebłagalną za grzech ludu, zabił go i złożył w ofierze jako przebłaganie za grzech, tak jak poprzednio. 16 Potem złożył ofiarę całopalną i postąpił z nią zgodnie z przepisem.
17 Oprócz porannej ofiary całopalnej złożył ofiarę pokarmową. Wziął z niej pełną garść i spalił na ołtarzu. 18 Potem zabił wołu i barana jako ofiarę wspólnotową za lud. Synowie Aarona podali mu krew, którą skropił ołtarz dookoła. 19 Tłuszcz zaś wołu i barana, ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, nerki i płat tłuszczu na wątrobie, 20 położyli na mostkach, a on spalił te tłuste części na ołtarzu. 21 Mostkami zaś i prawym udźcem Aaron wykonał obrzęd kołysania przed Panem, tak jak nakazał Mojżesz.
22 Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, a gdy złożył ofiarę przebłagalną za grzech, ofiarę całopalną i ofiarę wspólnotową, zszedł na dół. 23 Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, a gdy wyszli, pobłogosławili lud. Wtedy ukazała się całemu ludowi chwała Pana. 24 Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił ofiarę całopalną i tłuszcz na ołtarzu. Gdy cały lud to zobaczył, krzyknął z radości i upadł na twarz.