KODEKS KAPŁAŃSKI
Wprowadzenie w czynności kapłańskie
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Weź Aarona i z nim jego synów, ich szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę przebłagalną za grzech, dwa barany i kosz przaśnych chlebów. 3 Potem zgromadź całą społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania. 4 Mojżesz uczynił tak, jak polecił mu Pan i społeczność zebrała się u wejścia do Namiotu Spotkania. 5 Wtedy Mojżesz powiedział do społeczności: Oto, co Pan nakazał uczynić.
6 Następnie Mojżesz kazał się zbliżyć Aaronowi oraz jego synom i obmył ich wodą. 7 Potem ubrał Aarona w tunikę, przepasał go, włożył na niego wierzchnią szatę, do której przypiął efod, przepasał go pasem efodu i umocnił go na nim. 8 Nałożył mu pektorał oraz włożył do pektorału Urim i Tummim. 9 Następnie włożył mu na głowę zawój i przymocował na przedniej stronie zawoju złotą ozdobę, święty diadem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. 10 Potem Mojżesz wziął olej do namaszczenia, namaścił przybytek oraz wszystko, co w nim było i je poświęcił. 11 Skropił nim siedem razy ołtarz, namaścił również ołtarz razem z całym jego sprzętem oraz kadź na wodę wraz z jego podstawą, aby je poświęcić. 12 Następnie wylał nieco oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. 13 Mojżesz kazał się zbliżyć synom Aarona i włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami, a na ich głowy włożył zawoje, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
14 Potem przyprowadził cielca na ofiarę przebłagalną za grzech. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowę cielca, będącego ofiarą przebłagalną za grzech. 15 Mojżesz zabił cielca, wziął jego krew i palcem pomazał nią rogi ołtarza dokoła, aby oczyścić ołtarz. Resztę zaś krwi wylał na podstawę ołtarza i go poświęcił. W ten sposób dokonał przebłagania. 16 Potem zebrał cały tłuszcz, który okrywa wnętrzności, płat tłuszczu z wątroby oraz obie nerki wraz z ich tłuszczem i spalił to na ołtarzu. 17 Natomiast cielca, jego skórę, mięso i odchody spalił w ogniu poza obozem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
18 Następnie przyprowadził barana na ofiarę całopalną. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowę barana. 19 Mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz dokoła. 20 Pokroił barana na części i spalił głowę, poszczególne części oraz tłuszcz. 21 Potem Mojżesz obmył wodą wnętrzności oraz nogi barana i spalił całego barana na ołtarzu. Była to ofiara całopalna, woń przyjemna dla Pana, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
22 Potem przyprowadził drugiego barana, barana ofiary wprowadzania w czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowę barana, 23 a Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha Aarona, duży palec jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. 24 Następnie Mojżesz kazał się zbliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, duże palce ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztą zaś krwi Mojżesz pokropił ołtarz dokoła.
25 Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki razem z ich tłuszczem oraz prawy udziec. 26 Z kosza zaś przaśnych chlebów, który stoi przed Panem, wziął jeden przaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą oraz jeden podpłomyk i położył je na tłuszczu i na prawym udźcu. 27 Potem położył to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów i wykonał nimi obrzęd kołysania przed Panem. 28 Następnie Mojżesz zabrał to wszystko z ich dłoni i spalił na ołtarzu całopalenia. Była to ofiara wprowadzania w czynności kapłańskie, woń przyjemna, ofiara spalana dla Pana.
29 Potem Mojżesz wziął mostek i wykonał nim obrzęd kołysania przed Panem. Była to część z barana, ofiary wprowadzania w czynności kapłańskie, która należała do Mojżesza, tak jak Pan mu polecił. 30 Następnie Mojżesz wziął trochę oliwy namaszczenia oraz trochę krwi, która była na ołtarzu i pokropił nią Aarona i jego szaty, a także jego synów i ich szaty. W ten sposób wyświęcił Aarona i jego szaty oraz jego synów i ich szaty.
31 Wtedy Mojżesz powiedział do Aarona i do jego synów: Ugotujcie mięso u wejścia do Namiotu Spotkania. Tam spożyjcie je wraz z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzania w czynności kapłańskie, jak wam to wcześniej nakazałem: Aaron i jego synowie będą je spożywali. 32 Resztę zaś mięsa i chleba spalicie w ogniu.
33 Przez siedem dni nie wolno się wam oddalać od wejścia do Namiotu Spotkania, aż do dnia, w którym skończy się czas waszego wprowadzania w czynności kapłańskie, gdyż przez siedem dni będzie trwał ten obrzęd. 34 To, co się dzisiaj dokonało , Pan nakazał czynić na przebłaganie za was. 35 Przez siedem dni i nocy będziecie przebywać u wejścia do Namiotu Spotkania, wykonując służbę dla Pana, abyście nie umarli, gdyż tak mi polecono. 36 Aaron i jego synowie uczynili wszystko to, co Pan nakazał im przez Mojżesza.