DODATEK: ŚLUBY I DZIESIĘCINY
Śluby
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Przemów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli ktoś chce złożyć Panu w nadzwyczajnym ślubie jakąś osobę, według twojej oceny, 3 to twoja ocena będzie taka: Mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat ocenisz na pięćdziesiąt sykli srebra według sykla świątynnego. 4 Jeżeli jest to kobieta, to ją ocenisz na trzydzieści sykli. 5 Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia sykli, a dziewczyna na dziesięć sykli. 6 Jeżeli zaś chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć sykli srebra, a dziewczynkę ocenisz na trzy sykle srebra. 7 Jeżeli chodzi o sześćdziesięcioletnią osobę i powyżej, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście sykli, a kobieta na dziesięć sykli. 8 A jeżeli ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić ustalonej przez ciebie wartości, to postawią go przed kapłanem i kapłan go oszacuje. Kapłan oceni tego, który złożył ślub odpowiednio do jego możliwości.
9 Jeżeli chodzi o zwierzęta, które składa się Panu w ofierze, to wszystko, co z nich daje się Panu, będzie święte. 10 Nie wolno ich zamieniać ani zastępować innym, lepszego gorszym, gorszego lepszym. Gdyby ktoś jednak zamienił zwierzę na inne, to zarówno to pierwsze, jak i to zamienione będą święte. 11 Gdyby zaś chodziło o zwierzę nieczyste, którego nie składa się w ofierze Panu, to postawią to zwierzę przed kapłanem, 12 a kapłan oceni je zależnie od tego, czy jest dobre, czy złe – jak ty, kapłanie ocenisz, tak będzie. 13 Jeżeli potem zechce je wykupić, to dołoży piątą część do twojej oceny.
14 Jeżeli ktoś poświęci swój dom, aby był święty dla Pana, to kapłan go oceni, czy jest w dobrym, czy też w złym stanie. Jak kapłan go oszacuje, taka też będzie jego wartość. 15 Jeżeli jednak ofiarodawca zechce wykupić swój dom, to do ocenionej przez ciebie wartości doda jeszcze jedną piątą część srebra i znów będzie jego.
16 Jeżeli ktoś poświęci dla Pana część pola, które jest jego dziedziczną posiadłością, to twoja ocena będzie zależna od ilości wysianego zboża: za chomer jęczmienia pięćdziesiąt sykli srebra. 17 Jeżeli poświęci swoje pole w roku jubileuszowym, to twoja ocena będzie w mocy. 18 Jeżeli natomiast poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy w zależności od lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio do tego obniży wysokość twojej wyceny. 19 Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić pole, które poświęcił, to doda do twojej wyceny piątą część srebra i będzie jego. 20 Jeżeli jednak pola nie wykupi i jeżeli to pole zostało sprzedane innemu człowiekowi, to nie będzie go można wykupić. 21 Kiedy pole zostanie zwolnione w roku jubileuszowym, będzie należało do Pana jako rzecz święta, jak pole całkowicie poświęcone. Stanie się własnością kapłana.
22 Jeżeli natomiast ktoś poświęci dla Pana pole nabyte przez siebie, które nie jest jego dziedziczną posiadłością, 23 to kapłan obliczy mu wysokość twojej wyceny aż do roku jubileuszowego, a on odda jeszcze tego samego dnia sumę twojej wyceny jako rzecz świętą dla Pana. 24 W roku jubileuszowym pole powróci do tego, od kogo zostało nabyte i czyją dziedziczną posiadłością była ta ziemia.
25 Każda twoja ocena będzie dokonywana w syklach świątynnych. Jeden sykl wynosi dwadzieścia gerów.
26 Jednak nikt nie powinien poświęcać pierworodnego z bydła dla Pana, czy to wołu, czy owcy, gdyż one już należą do Pana. 27 Jeżeli zaś chodzi o zwierzę nieczyste, to można je wykupić według twojej wyceny, dodając piątą część. Jeżeli jednak się go nie wykupi, to będzie sprzedane według twojej wyceny.
28 Jeżeli jakiś człowiek całkowicie poświęcił dla Pana cokolwiek z tego, co należy do niego – czy to człowieka, czy zwierzę, czy też pole, które jest jego dziedziczną posiadłością – to już nie może nic z tego sprzedać ani wykupić. Wszystko, co jest całkowicie poświęcone, jest rzeczą najświętszą dla Pana. 29 Żaden człowiek, który został całkowicie poświęcony dla Pana, nie może być wykupiony, lecz musi ponieść śmierć.
Dziesięciny
30 Każda dziesięcina z ziemi, czy to z zasiewu ziemi, czy to z owocu drzewa, należy do Pana. Jest rzeczą poświęconą dla Pana. 31 Jeżeli ktoś chciałby wykupić część ze swojej dziesięciny, to do ceny ogólnej musi dołożyć jedną piątą jej wartości. 32 Każda dziesięcina z bydła lub trzody, wszystko, co przechodzi pod laską pasterską, co dziesiąte, będzie poświęcone Panu. 33 Nie będzie się rozróżniać pomiędzy lepszym a gorszym i nie będzie się go zamieniać. Jeżeli jednak je się zamieni, wtedy i jedno, i drugie będą poświęcone dla Pana i nie będzie można ich wykupić.
Zakończenie
34 To są przykazania, które na górze Synaj Pan dał Mojżeszowi dla Izraelitów.