Kara za złożenie ofiary niezgodnie z przepisami
1 Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, włożyli do nich ogień, nałożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny niż ten, który był im nakazany. 2 Wtedy wyszedł ogień od Pana i strawił ich tak, że umarli przed Panem. 3 Mojżesz zaś powiedział do Aarona: To jest to, co Pan powiedział: Okażę Moją świętość tym, którzy zbliżają się do Mnie, a Moją chwałę przed całym ludem. Aaron zamilkł.
4 Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, stryja Aarona, i powiedział do nich: Zbliżcie się i wynieście waszych braci sprzed Miejsca Świętego poza obóz. 5 Wówczas oni zbliżyli się i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz.
Przepisy dotyczące służby w świątyni
6 Potem Mojżesz powiedział do Aarona i do jego synów, Eleazara i Itamara: Nie rozpuszczajcie w nieładzie włosów na głowach i nie rozdzierajcie szat, abyście nie umarli i nie sprowadzili gniewu na całą społeczność. Wasi bracia natomiast, cały dom Izraela, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. 7 Nie oddalajcie się też od wejścia do Namiotu Spotkania, abyście nie umarli, ponieważ olej namaszczenia Pana jest na was. I uczynili tak, jak Mojżesz powiedział.
8 Potem Pan powiedział do Aarona: 9 Kiedy ty i twoi synowie będziecie wchodzić do Namiotu Spotkania, nie pijcie wina ani sycery, abyście nie umarli. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń, 10 abyście umieli odróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, 11 i abyście nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan ogłosił wam przez Mojżesza.
12 Potem Mojżesz przemówił do Aarona i do jego synów, Eleazara i Itamara, którzy mu pozostali: Weźcie ofiarę pokarmową, która pozostała z ofiar spalanych dla Pana, i spożyjcie ją bez kwasu koło ołtarza. Jest to bowiem rzecz najświętsza. 13 Będziecie ją spożywać w miejscu poświęconym, bo to jest część należna tobie i twoim synom z ofiar spalanych dla Pana. Tak mi bowiem polecono. 14 Mostek kołysania i udziec podnoszenia będziecie spożywali w miejscu czystym, ty, a z tobą twoi synowie i twoje córki. Jest to bowiem część należna tobie i twoim synom z ofiar wspólnotowych Izraelitów. 15 Udziec podnoszenia i mostek kołysania przyniosą wraz z tłuszczem na ofiarę spalaną, aby nimi wykonać obrzęd kołysania przed Panem. To będzie wieczny przepis dla ciebie i dla twoich synów wraz z tobą, tak jak nakazał Pan.
16 Gdy Mojżesz pilnie poszukiwał kozła na ofiarę przebłagalną za grzech i okazało się, że został już spalony, rozgniewał się na synów Aarona, Eleazara i Itamara, którzy mu pozostali, i powiedział: 17 Dlaczego nie spożyliście ofiary przebłagalnej za grzech w miejscu poświęconym? Przecież jest to rzecz najświętsza. Pan dał ją wam, abyście zgładzili winę społeczności, abyście przebłagali za nią Pana. 18 Oto jej krew nie została wniesiona do Miejsca Świętego. Powinniście byli spożyć ją w Miejscu Świętym tak, jak poleciłem. 19 Wtedy Aaron powiedział Mojżeszowi: Oto dzisiaj oni złożyli ofiarę przebłagalną za swój grzech oraz ofiarę całopalną przed Panem i oto co mnie spotkało! Gdybym dzisiaj spożył ofiarę przebłagalną za grzech, czy to spodobałoby się Panu? 20 Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i uznał ją za dobrą.