Zdobycie Jerycha
1 Jerycho było obwarowane i zamknięte przed Izraelitami, tak że nikt nie wychodził ani nie wchodził. 2 Wtedy Pan powiedział do Jozuego: Spójrz! Wydaję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. 3 Wy wszyscy, wojownicy, będziecie obchodzić miasto, okrążając je raz dziennie. Tak będziesz robił przez sześć dni. 4 Siedmiu kapłanów poniesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedem razy, a kapłani będą dąć w trąby. 5 A gdy zadmą w róg barani i usłyszycie głos trąb, niech cały lud wyda potężny okrzyk. Wtedy runą mury miasta i lud wejdzie – każdy wprost przed siebie.
6 Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i polecił im: Ponieście Arkę Przymierza, a siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką Pana siedem trąb z rogów baranich. 7 Następnie rozkazał ludowi: Idźcie i okrążcie miasto, a zbrojni niech idą przed Arką Pana. 8 I stało się tak, jak Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosąc przed Panem siedem trąb z rogów baranich, szło i dęło w trąby, a Arka Przymierza Pana szła za nimi. 9 Przed kapłanami, którzy dęli w trąby, szli zbrojni, a tylna straż postępowała za Arką, i tak szli, dmąc w trąby.
10 Jozue wydał też ludowi takie polecenie: Nie czyńcie wrzawy, niech nie słyszą waszego głosu i niech nie wychodzi słowo z waszych ust aż do dnia, gdy wam rozkażę: Wznieście okrzyk! Wtedy wzniesiecie okrzyk. 11 Arka Pana okrążyła więc miasto jeden raz, po czym Izraelici przybyli do obozu i tam zanocowali.
12 Jozue wstał wczesnym rankiem, a kapłani podnieśli Arkę Pana. 13 Siedmiu kapłanów niosąc siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pana, szło i dęło w trąby. Zbrojni zaś szli przed nimi, a tylna straż postępowała za Arką Pana i tak szli, dmąc w trąby. 14 Drugiego dnia znowu okrążyli miasto jeden raz i powrócili do obozu. Tak postępowali przez sześć dni.
15 Siódmego dnia wstali wcześnie rano, gdy zaczynało świtać, i w ten sam sposób siedmiokrotnie okrążyli miasto, tylko że tego dnia okrążyli miasto siedem razy. 16 Za siódmym razem kapłani zadęli w trąby, a Jozue rozkazał ludowi: Wznieście okrzyk, bo Pan wydał wam to miasto. 17 Miasto zostanie obłożone klątwą, a wszystko, co się w nim znajduje, będzie należało do Pana. Jedynie Rachab, nierządnica, zachowa życie, wraz ze wszystkimi, którzy przebywają w jej domu, ponieważ ukryła naszych zwiadowców, których wysłaliśmy. 18 Wy jednak wystrzegajcie się tego, co zostało obłożone klątwą, abyście nie wzięli sobie niczego z rzeczy obłożonych klątwą, i nie ściągnęli klątwy na obóz izraelski, narażając go na nieszczęście. 19 Całe srebro i złoto a także wszystkie miedziane i żelazne naczynia są poświęcone Panu i pójdą do skarbca Pana.
20 Wówczas lud wzniósł okrzyk i zadęto w trąby. A gdy lud usłyszał dźwięk trąby, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur runął. Lud wszedł do miasta – każdy wprost przed siebie – i tak je zdobyto. 21 Wszystko w mieście – od mężczyzny aż do kobiety, od młodzieńca aż do starca, aż do wołu, owcy i osła – obłożono klątwą i wycięto ostrzem miecza.
Ocalenie Rachab
22 Dwóm mężczyznom, którzy zdobywali informacje o tej ziemi, Jozue polecił: Idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie ją stamtąd wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej to przysięgliście. 23 Poszli więc ci młodzi zwiadowcy i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę oraz jej braci wraz z całym jej dobytkiem. Wyprowadzili całą jej rodzinę i umieścili poza obozem izraelskim. 24 Miasto zaś i wszystko, co w nim było, spalili. Tylko srebro, złoto i naczynia miedziane oraz żelazne złożyli w skarbcu domu Pana. 25 Natomiast nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystko, co do niej należało, zachował Jozue przy życiu i zamieszkała wśród Izraelitów aż do dzisiaj, ponieważ ukryła zwiadowców posłanych przez Jozuego, aby zdobyli informacje o Jerychu.
26 W tym czasie Jozue wypowiedział taką przysięgę: Przeklęty niech będzie przed Panem każdy, kto podejmie się odbudowy tego miasta – Jerycha. Życiem swojego pierworodnego zapłaci za założenie fundamentów, a życiem najmłodszego za postawienie bram. 27 Pan był z Jozuem, a sława o nim rozeszła się po całej tej ziemi.