Dwanaście pamiątkowych kamieni
1 Gdy cały naród zakończył przeprawę przez Jordan, Pan powiedział do Jozuego: 2 Wybierzcie sobie spośród ludu dwunastu ludzi, po jednym z każdego szczepu, 3 i wydajcie im taki rozkaz: Zabierzcie stąd – ze środka Jordanu, gdzie stały mocno nogi kapłanów – dwanaście kamieni. Zabierzcie je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie zatrzymacie się na nocleg.
4 Wówczas Jozue wezwał dwunastu ludzi, których wybrał spośród Izraelitów, po jednym z każdego szczepu, 5 i rozkazał im: Przejdźcie przed Arką Pana, waszego Boga, na środek Jordanu, i niech każdy wyniesie na swych barkach jeden kamień, zgodnie z liczbą szczepów Izraelitów. 6 Niech będzie to znakiem wśród was. Gdy w przyszłości będą pytać wasi synowie: Co oznaczają dla was te kamienie? 7 to odpowiecie im, że rozdzieliły się wody Jordanu przed Arką Przymierza Pana. Gdy przekraczała Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu. A te kamienie są dla Izraelitów pamiątką na wieki.
8 Izraelici uczynili tak, jak nakazał im Jozue. Wydobyli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, według liczby szczepów Izraelitów, zgodnie z tym, co Pan polecił Jozuemu, przynieśli je na miejsce noclegu i tam położyli. 9 A dwanaście innych kamieni Jozue położył na środku Jordanu, w miejscu, gdzie stały stopy kapłanów niosących Arkę Przymierza. Leżą tam aż do dnia dzisiejszego.
10 Kapłani, którzy nieśli Arkę, stali na środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan nakazał Jozuemu oznajmić ludowi, zgodnie z nakazem Mojżesza danym Jozuemu. Lud zaś przeprawiał się pospiesznie. 11 A gdy cały lud zakończył przeprawę, wtedy przed ludem przeszła Arka Pana i kapłani. 12 Rubenici, Gadyci i połowa szczepu Manassesa przeszli gotowi do walki na czoło Izraelitów, zgodnie z rozkazem Mojżesza. 13 Około czterdziestu tysięcy zbrojnych wojowników przeszło przed Panem, aby walczyć na stepach Jerycha.
14 Tego dnia Pan wywyższył Jozuego w oczach całego Izraela i bali się go przez całe jego życie, tak jak bali się Mojżesza. 15 Wtedy Pan polecił Jozuemu: 16 Rozkaż kapłanom, którzy niosą Arkę Świadectwa, aby wyszli z Jordanu.
17 Jozue rozkazał więc kapłanom: Wyjdźcie z Jordanu! 18 A gdy kapłani, którzy nieśli Arkę Przymierza Pana, wyszli ze środka Jordanu i ich stopy stanęły na suchym gruncie, wtedy wody Jordanu wróciły na swoje miejsce i jak dawniej sięgnęły aż po same brzegi. 19 Dziesiątego dnia pierwszego miesiąca lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal na wschód od Jerycha. 20 A te dwanaście kamieni, które zabrano z Jordanu, ustawił Jozue w Gilgal 21 i powiedział do Izraelitów: Gdy w przyszłości wasi potomkowie zapytają swoich ojców, co oznaczają te kamienie, 22 wtedy pouczycie waszych synów: Izrael przeszedł przez ten oto Jordan suchą stopą, 23 ponieważ Pan, wasz Bóg, osuszył przed wami wody Jordanu, dopóki nie przeszliście, tak jak uczynił Pan, wasz Bóg, z Morzem Sitowia, które osuszył przed nami, aż przeszliśmy. 24 Aby wszystkie ludy ziemi poznały, że ręka Pana jest mocna, i abyście bali się Pana, waszego Boga, po wszystkie dni.