Miasta Lewitów
1 Naczelnicy rodów Lewiego przyszli do kapłana Eleazara i do Jozuego, syna Nuna oraz do naczelników rodów plemion Izraelitów 2 w Szilo, w ziemi kananejskiej, i powiedzieli im: Pan nakazał przez Mojżesza dać nam miasta na zamieszkanie razem z należącymi do nich pastwiskami dla naszego bydła.
3 Izraelici dali więc Lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z nakazem Pana, te miasta wraz z należącymi do nich pastwiskami. 4 Kiedy wśród Lewitów los padł na ród Kehatytów, wtedy potomkom kapłana Aarona przypadło losem od plemienia Judy, od plemienia Symeona i od plemienia Beniamina trzynaście miast. 5 A pozostali potomkowie Kehata otrzymali losem od rodów plemienia Efraima, od plemienia Dana i połowy plemienia Manassesa dziesięć miast. 6 Potomkowie Gerszona otrzymali losem od rodów plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Neftalego i od połowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast. 7 Potomkowie Merariego otrzymali losem dla swoich rodów od plemienia Rubena, od plemienia Gada i od plemienia Zabulona dwanaście miast. 8 Izraelici przydzielili więc losem Lewitom te miasta wraz z należącymi do nich pastwiskami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Miasta Kehatytów
9 Dano im więc z plemienia potomków Judy i z plemienia potomków Symeona te miasta, wymienione z nazwy: 10 Potomkom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego, ponieważ na nich padł pierwszy los, 11 dano Kiriat-Arba, stolicę Anakitów, czyli Hebron, w górach judzkich, wraz z jego okolicznymi pastwiskami. 12 Jednak pola tego miasta i jego osady dali na własność Kalebowi, synowi Jefunnego. 13 Potomkom kapłana Aarona dano więc jako miasto ucieczki dla zabójcy Hebron wraz z jego pastwiskami oraz Libnę z jej pastwiskami. 14 Poza tym Jattir z pastwiskami i Esztemoa z pastwiskami, 15 Cholon z pastwiskami i Debir z pastwiskami 16 oraz Aszan z pastwiskami, Juttę z pastwiskami, a także Bet-Szemesz z pastwiskami – dziewięć miast od tych dwóch szczepów. 17 Od plemienia Beniamina: Gibeon z pastwiskami i Gebę z pastwiskami 18 oraz Anatot z pastwiskami i Almon z pastwiskami – cztery miasta.
19 Wszystkich miast przekazanych kapłanom spośród potomków Aarona było trzynaście, miast wraz z ich pastwiskami.
20 Lewitom z rodów Kehatytów, pozostałym potomkom Kehata, wyznaczono losem miasta z plemienia Efraima. 21 Jako miasto ucieczki dla zabójcy dano im Sychem z jego pastwiskami w górach Efraima oraz Gezer wraz z pastwiskami, 22 a także Kibsaim z pastwiskami i Bet-Choron z pastwiskami – cztery miasta. 23 Od plemienia Dana: Elteke z pastwiskami i Gibbeton z pastwiskami 24 oraz Ajjalon z pastwiskami i Gat-Rimmon z pastwiskami – cztery miasta. 25 Od połowy plemienia Manassesa: Tanak z pastwiskami i Jibleam z pastwiskami – dwa miasta. 26 Wszystkich miast dla pozostałych rodów potomków Kehata wraz z należącymi do nich pastwiskami było dziesięć.
Miasta Gerszonitów
27 Potomkowie Gerszona z rodów Lewiego otrzymali od połowy plemienia Manassesa jako miasto ucieczki dla zabójcy: Golan w Baszanie z jego pastwiskami oraz Beeszterę z jej pastwiskami – dwa miasta. 28 Od plemienia Issachara: Kiszjon z pastwiskami i Daberat z pastwiskami 29 oraz Jarmut z pastwiskami i En-Gannim z pastwiskami – cztery miasta. 30 Od plemienia Asera: Misztal z pastwiskami i Abdon z pastwiskami 31 oraz Chelkat z pastwiskami i Rechob z pastwiskami – cztery miasta. 32 Od plemienia Neftalego jako miasto ucieczki dla zabójcy dostali Kedesz w Galilei z pastwiskami, Chammot-Dor z pastwiskami i Kartan z pastwiskami – trzy miasta. 33 Wszystkich miast, które dla swoich rodów otrzymali Gerszonici, było trzynaście, miast i pastwisk.
Miasta Merarytów
34 Pozostali Lewici, rody potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami i Kartę z jej pastwiskami 35 oraz Rimmon z pastwiskami i Nahalal z pastwiskami – cztery miasta. 36 Od plemienia Rubena: Beser z pastwiskami i Jahsę z pastwiskami, 37 a także Kedemot z pastwiskami i Mefaat z pastwiskami – cztery miasta. 38 Od plemienia Gada jako miasto ucieczki dla zabójcy: Ramot w Gileadzie z pastwiskami, Machanaim z pastwiskami 39 oraz Cheszbon z pastwiskami i Jazer z pastwiskami – wszystkich miast było cztery. 40 Potomkowie Merariego według ich rodów, czyli reszta rodów lewickich, otrzymali losem wszystkie dwanaście miast. 41 Wszystkich miast lewickich wśród posiadłości Izraelitów było czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami. 42 Każde z tych miast składało się z samego miasta oraz z otaczających je pastwisk. Tak było ze wszystkimi tymi miastami.
Spełniona obietnica
43 Pan dał więc Izraelitom całą tę ziemię, którą poprzysiągł dać ich ojcom. Wzięli ją w posiadanie i w niej zamieszkali. 44 Pan zapewnił im pokój ze wszystkich stron, jak poprzysiągł ich ojcom. Nie pozostał im żaden nieprzyjaciel, bo wszystkich nieprzyjaciół Pan wydał w ich ręce. 45 Nie przepadło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan wypowiedział wobec domu Izraela. Każde się spełniło.